Ordito

AERIUS-stikstofberekening

Ordito als inhoudelijk partner

Stikstofberekening laten maken?

Wij bieden u:

Heb ik een stikstofberekening nodig?

Bent u als initiatiefnemer bezig aan een ruimtelijke ontwikkeling, dan is het antwoord op deze vraag vrijwel zeker Ja! 

Waar uw initiatief ook betrekking ook heeft; bouw, verbouw, infrastructuur, landbouw of andere sectoren, een stikstofberekening is uw tool voor het inzichtelijk maken en evalueren van mogelijke milieueffecten van uw initiatief.

U kunt Ordito een stikstofberekening laten maken om uw initiatief te verwezenlijken. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

In Nederland is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. In deze wet staat onder andere dat de natuur niet mag verslechteren. Om de instandhouding van de natuur te waarborgen, zijn er in Nederland 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Ongeveer 120 van deze Natura 2000-gebieden zijn stikstofgevoelig. U moet aantonen dat de stikstofuitstoot van uw initiatief geen negatief milieueffect heeft op de aangewezen Natura 2000-gebieden. Het inzichtelijk maken hiervan is een verplichting in de aanvraag van uw omgevingsvergunning.

Onderdeel van uw omgevingsvergunning

Met het integreren van de stikstofberekening als vereiste in de omgevingsvergunningaanvraag, worden de milieueffecten van uw initiatief inzichtelijk gemaakt. De gedetailleerde inzichten die voortkomt uit de stikstofberekening stellen u niet alleen in staat om te voldoen aan de bestaande normen en voorschriften, maar stellen je ook in staat om actief bij te dragen aan een uitgebalanceerde samensmelting van menselijke vooruitgang en de intrinsieke pracht van onze natuurlijke wereld.

Daarbij kunt u met de gedetailleerde stikstofmetingen en nauwkeurige analyse van de stikstofberekening niet alleen potentiële risico’s nauwkeuriger identificeren, maar ook proactief maatregelen treffen om elke mogelijke impact tot een absoluut minimum te beperken. Bovendien vervult de stikstofberekening een actieve rol in het waarborgen van ons kostbare ecologische erfgoed en de onvervangbare veerkracht van onze ecosystemen.

Stikstofberekening laten maken

Maak een weloverwogen keuze voor de stikstofberekening van Ordito. Al meer dan 250 anderen gingen uw voor. Wij dragen zorg voor uw bouwplannen.

De stikstofberekening is een onmisbare tool voor een omgevingsvergunningaanvraag. Daarbij legt u met behulp van de stikstofberekening een duurzame basis voor een wereld waar innovatie en natuurlijke harmonie naadloos samenkomen. Gezamenlijk kunnen we, met het gebruik van de stikstofberekening, een blijvende en positieve impact realiseren op ons milieu en op de toekomstige generaties die zullen volgen.

Contact opnemen

Interesse in een stikstofberekening?

Neem gerust contact met ons op.

Neem contact met
ons op

Een stikstofberekening is een analytisch proces waarbij de hoeveelheid stikstofverbindingen die vrijkomen of aanwezig zijn in een bepaalde omgeving, zoals bijvoorbeeld in de lucht, wordt bepaald en geëvalueerd. Dit is belangrijk omdat stikstof een essentieel element is, maar te veel stikstof in het milieu kan leiden tot negatieve effecten, zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en degradatie van ecosystemen. Een stikstofberekening helpt wetenschappers, beleidsmakers en bedrijven om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te begrijpen en maatregelen te treffen om deze impact te verminderen.

Ja! Het is een vereiste bij het aanvragen van een omgevingsverunning, omdat projecten die stikstofuitstoot veroorzaken het milieu kunnen beïnvloeden. Om te bepalen hoeveel stikstofuitstoot uw initiatief veroorzaakt, kunt u bij Ordito een stikstofberekening laten maken. Bij Ordito heeft u één aanspreekpunt van een ervaren deskundige met betrekking tot omgevingsvergunningen en stikstofberekeningen.

Bij Ordito kunt u uw stikstofberekening laten maken door een deskundige op het gebied van omgevingsvergunningen en stikstofberekeningen. Deze wordt opgesteld door een deskundige met geruime ervaring en met velen stikstofberekeningen onder de gordel.

Een stikstofberekening bestaat uit een aanlegfase en een gebruiksfase. De aanlegfase is een eenmalig proces waarin de stikstofuitstoot van uw initiatief wordt bepaald. De aanlegfase bestaat uit drie onderdelen; de eventuele sloopwerkzaamheden, de bouwwerkzaamheden en de verkeersgeneratie ten behoeve van de sloop- en bouwwerkzaamheden.

De gebruiksfase is een continue proces waarbij de stikstofuitstoot wordt gemeten na afronding van uw initiatief. Dit kan bijvoorbeeld de bebouwing zijn welke nog is aangesloten op het gasnetwerk of de dagelijkse verkeersgeneratie van uw woning of bedrijf.

Het berekenen van stikstof kan op meerdere manieren gebeuren. Bij Ordito wordt gebruik gemaakt van de AERIUS-stikstofberekening. De AERIUS-software maakt gebruik van de data en modellering van het RIVM. Op basis van de ingevoerde gegevens rekent de calculator de stikstofuitstoot van uw initiatief uit.

 

Een stikstofberekening is een complex proces dat afhankelijk is van het specifieke doel en de context. Over het algemeen zijn er echter enkele stappen en methoden die vaak worden toegepast:

  1. Verzamelen van gegevens: Het begint met het verzamelen van gegevens over stikstofbronnen en -emissies. Dit kan onder meer gegevens omvatten over het brandstofverbruik, industriële processen, landbouwpraktijken, het gebruik van mobiele werktuigen en andere activiteiten die stikstofuitstoot genereren.
  2. Voor elk type stikstofbron worden emissiefactoren gebruikt om te schatten hoeveel stikstof er vrijkomt in de lucht. Deze factoren zijn gebaseerd op onderzoek en metingen en geven aan hoeveel stikstof er wordt uitgestoten per eenheid van de bronactiviteit.
  3. Op basis van de verzamelde gegevens en emissiefactoren worden berekeningen uitgevoerd om de totale stikstofuitstoot te bepalen. Dit omvat vaak het vermenigvuldigen van de activiteit (bijvoorbeeld het aantal voertuigen, het brandstofverbruik, of de productiehoeveelheid) met de relevante emissiefactoren.
  4. In sommige gevallen, vooral bij complexe projecten of op regionale schaal, kan modellering worden gebruikt. Geavanceerde computermodellen simuleren de verspreiding van stikstofverbindingen in de lucht en het milieu om de impact te voorspellen.
  5. Resultaten en evaluatie: De berekende stikstofuitstoot wordt geëvalueerd om te bepalen of deze binnen aanvaardbare limieten valt en om de potentiële impact op het milieu te beoordelen.
  6. Mitigatiemaatregelen: Als de berekende stikstofuitstoot te hoog is, of als er negatieve effecten op het milieu worden verwacht, worden mogelijke mitigatiemaatregelen overwogen. Dit kunnen maatregelen zijn die de uitstoot verminderen zoals duurzamere mobiele werktuigen of saldering van de bestaande situatie. Hierbij wordt de stikstof welke wordt ingeleverd verrekend met de stikstofuitstoot van de werkzaamheden met de aanleg van uw initiatief.
  7. Rapportage en naleving: Ten slotte wordt een rapport opgesteld dat de resultaten van de stikstofberekening en eventuele voorgestelde maatregelen bevat. Dit rapport kan worden ingediend bij de relevante instanties om voldoen aan de omgevingsvergunning.

Het exacte proces kan variëren afhankelijk van het doel van de stikstofberekening en de geldende wet- en regelgeving. Wij bij Ordito kunnen u adviseren. Bij ons wordt u geholpen door deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening en stikstofberekeningen.