Ordito

Omgevingsplan ondersteuning

Ordito | omgevingsplan ondersteuning

Wat is een omgevingsplan?

De Omgevingswet is één wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Een onderdeel van deze Omgevingswet is het omgevingsplan. U heeft er wellicht al eens van gehoord, maar wat staat er nu eigenlijk in een omgevingsplan? Allereerst krijgt elke gemeente één groot omgevingsplan ter vervanging van het geldende bestemmingsplan en de beheer verordening uit de Wet ruimtelijke ordening. Hierbinnen kunnen gemeenten omgevingsplannen algemener en flexibeler inrichten dan bestemmingsplannen, met als doel om -binnen de kaders van de wet- meer gelegenheid te bieden aan initiatieven.

Meer dan slechts planologie

Het omgevingsplan bevat meer aspecten dan slechts planologie. Er kunnen in het omgevingsplan regels opgesteld worden over de gehele fysieke leefomgeving. Deze gaan over activiteiten met mogelijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Deze verbreding van de reikwijdte wordt gezien als het grootste verschil tussen omgevingsplan en bestemmingsplan. Daarnaast worden diverse gemeentelijke verordeningen ondergebracht in het omgevingsplan.

 

Een volwaardig omgevingsplan kost dus veel meer tijd om op te zetten dan een traditioneel bestemmingsplan. Zowel voor adviesbureau als voor de gemeenten. Beleidsmatig moeten er voor het omgevingsplan ook nog veel keuzes gemaakt worden, te denken aan het milieubeleid (geur, bodem, geluid, et cetera), duurzaamheid en de energietransitie, klimaat en de wateropgave, maar ook natuurbeleid, de provinciale Omgevingsverordening, woningbouwprogrammering, bedrijventerreinen, erfgoed, veiligheid en gezondheid. dan ligt er een enorme opgave voor de komende raadsperiodes.

Hoe ondersteunt Ordito bij het werken met een omgevingsplan?

De Omgevingswet is op dit moment nog niet ingevoerd, en een omgevingsplan is daarom nog geen verplichting. Maar dit zit er (naar alle waarschijnlijkheid) wel aan te komen. Samen met lokale overheden wil Ordito echter sterk aan de start staan wanneer het zover is. Zo werkt Ordito samen met twee gemeentes aan inrichten van het gemeentelijk omgevingsplan. Maar ook werken we samen in een andere gemeente rondom het leren werken aan het omgevingsplan.

Klaar voor de inwerktreding omgevingswet en het omgevingsplan

Samen met twee Brabantse gemeentes werkt Ordito aan het opstellen van hun Omgevingsplan. Dit doen we door klein te beginnen. We beginnen bijvoorbeeld met een omgevingsplan voor een deelgebied met een aantal beleidsonderwerpen. Per stap breiden we uit qua gebied, en qua beleidsonderwerpen voor het omgevingsplan. Het belangrijkste aan het werken met een omgevingsplan? Gewoon beginnen. Met kleine stappen maak je het behapbaar.

Leren werken aan, en met het omgevingsplan

Door het werken aan het omgevingsplan voor meerdere gemeentes leren we ook goed waar de knelpunten en uitdagingen zitten. Dit zetten we vervolgens weer in als ervaring bij het werk aan de omgevingsplannen van de andere organisaties. Ook begeleiden we leertrajecten bij overheden om gestructureerd aan de slag te gaan voor een eigen omgevingsplan.

Meer weten over ondersteuning bij een omgevingsplan?

Vraag het uw adviseurs

This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Erik
This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Arjan
This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Harrie
Contact opnemen

Interesse in een omgevingsplan?

Ben je geïnteresseerd in ondersteuning bij het werken met een omgevingsplan? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact met
ons op

Een bestemmingsplan is een juridisch plan dat aangeeft wat er met een stuk grond of gebied mag worden gedaan. Het bestemmingsplan regelt vooral welke functies er op een bepaald stuk grond worden toegestaan, zoals wonen, bedrijven of recreatie.

 

Een omgevingsplan is een plan dat een integrale aanpak biedt voor alle aspecten van de leefomgeving. Het omgevingsplan richt zich niet alleen op wat er met een stuk grond mag gebeuren, maar ook op hoe het landschap eruit ziet, wat voor soort gebouwen er staan, hoe de infrastructuur eruit ziet, welke verkeersstromen er zijn, hoe de luchtkwaliteit is, wat de waterhuishouding is en wat de biodiversiteit is.

Een omgevingsplan is een juridisch instrument waarmee de overheid de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling en het ruimtelijk beleid van een gebied vaststelt. Het omgevingsplan bevat doelstellingen en beleidsregels die door alle overheden en belanghebbenden bij de ruimtelijke ontwikkeling moeten worden nageleefd. Het omvat onder meer regels voor de ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, recreatie, monumenten, infrastructuur, landschap en natuur. Het omgevingsplan kan ook afspraken bevatten over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van gronden en gebouwen.

Een omgevingsplan wordt opgesteld door een gemeente in samenwerking met een aantal andere partijen, zoals ondernemers, milieuorganisaties en bewoners. De gemeente stelt het omgevingsplan op, maar de inbreng van andere partijen is belangrijk om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. De gemeente gaat uitgebreid in gesprek met alle betrokkenen om hun wensen, ideeën en visies te verzamelen en te verwerken in het omgevingsplan. Vervolgens wordt het omgevingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Het omgevingsplan wordt gemaakt door de gemeenteraad, in samenwerking met de provincie, de waterschappen, de omgevingsdiensten, het Rijk, de regionale stads en dorpsraden, de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.