Veegplannen

Werken met veegplannen

Een 'veegplan' is een bestemmingsplan waarin ruimtelijke ontwikkelingen van verschillende initiatiefnemers binnen één plangebied worden gebundeld. In het bestemmingsplan kunnen tegelijkertijd omissies maar ook verleende afwijkingen op het vigerende bestemmingsplan worden verwerkt.
Door deze manier van werken wordt voor alle gewenste ontwikkelingen één procedure doorlopen. De gemeente bepaalt zelf de frequentie waarmee wordt geveegd, bijvoorbeeld één of twee keer per jaar. Het werken met veegplannen zorgt voor een efficiëntere en snellere manier van het afhandelen van initiatieven tot ruimtelijke ontwikkeling. Door efficiënter werken worden zowel voor de gemeente als voor de initiatiefnemer kosten bespaard. Het werken met veegplannen vergt een andere manier van werken. Deze manier van werken implementeert Ordito voor u, natuurlijk in samenspraak met uw organisatie.

Waarom nu?

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat sinds 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen actueel moeten zijn. Daarnaast zijn vanaf dat moment de RO Standaarden 2012 verplicht. Deze datum biedt daarom een goed aanknopingspunt om aan te haken bij de werkwijze “Nu al Eenvoudig Beter” van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze werkwijze omvat onder andere het versnellen en verbeteren van besluitvorming en de integratie van plannen en toetsingskaders. “Nu al Eenvoudig Beter” vormt ook het uitgangspunt van de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. Het door Ordito opgestelde veegplan van de gemeente Buren is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu genoemd als voorbeeld van hoe ruimtelijke ordening “Nu al Eenvoudig Beter” kan, zie https://omgevingswet.pleio.nl/blog/view/19008702/4-februari-2013-nieuwsmail-oog-op-de-omgevingswet-nummer-12-is-beschikbaar.
Via het werken met veegplannen kunt u als gemeente uw plannen eenvoudig en kosteloos actueel houden, efficiënter werken en diverse ontwikkelingen integreren in één procedure. Het is de manier om de gemeentelijke organisatie en haar bestuur te ontzorgen!

Omgevingswet

De actualisatie van bestemmingsplannen dient in principe eenmaal in de tien jaar plaats te vinden. Daarnaast was het bij het voormalige projectbesluit verplicht om vergunde plannen, waarbij van het vigerende bestemmingsplan was afgeweken, binnen een jaar om te zetten in een actueel planologisch regime. Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet is die verplichting komen te vervallen. De omgevingsvergunning voor het afwijken van een planologische regeling (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo) heeft inmiddels het projectbesluit vervangen.
In de toetsversie van de toekomstige Omgevingswet van februari 2013 is wederom een verplichting opgenomen om een gemeentelijk omgevingsplan, de vervanger van het bestemmingsplan, uiterlijk binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van een omgevingsvergunning voor een locatieontwikkelingsactiviteit in overeenstemming te brengen met die vergunning. De Omgevingswet is nog in ontwikkeling, er kan dus nog niet met zekerheid worden gesteld dat deze verplichting in de wet blijft opgenomen.
Door te werken met veegplannen lopen gemeenten vooruit op de werkwijze die past binnen de Omgevingswet. Daarnaast vormt het een methode om eenvoudig aan de wettelijke actualiseringplicht te voldoen die in de Omgevingswet is opgenomen.

Voordelen voor Gemeente

 • Efficiënt door bundeling van ontwikkelingen in één procedure
  De beleidsmedewerkers werken niet ad hoc aan allerlei initiatieven door elkaar. Doordat alle initiatieven in één keer gebundeld in behandeling genomen worden, is de procedure overzichtelijker. Plannen liggen niet langer “onderop de stapel”. De procedure kan ook worden bekort doordat op voorhand werkzaamheden kunnen worden ingepland bij andere afdelingen, waterschap, provincie, omgevingsdienst, enz.
 • Kostenverlagend
 • Hogere kwaliteit van dienstverlening
 • Uniformiteit van bestemmingsplannen
 • Eenvoudigere organisatie van informatievoorziening
 • Eenvoudig actueel houden van bestemmingsplannen

Voordelen initiatiefnemers

 • Gelijke behandeling; verzoeken belanden niet meer “op de stapel”
  Initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen worden allemaal beoordeeld op de vraag of deze in een veegplan meegenomen kunnen worden. Indien dit mogelijk is, worden ze gebundeld en daardoor gelijktijdig behandeld
 • Kostenbesparend
 • Transparant en overzichtelijk proces door goede en regelmatige communicatie
 • Klantvriendelijk door betere begeleiding van een vaste contactpersoon

Werkwijze

De werkwijze van Ordito is persoonlijk en op maat gemaakt. In samenspraak met de gemeente wordt beoordeeld hoe het werken met veegplannen optimaal in de ambtelijke organisatie kan worden geïmplementeerd.
Gemeenten worden hierbij ondersteund door een sterke combinatie van de juiste ervaren gemeentelijke projectleiders en vakbekwame juristen, planologen en stedenbouwkundigen als projectmedewerkers.

Contact

adminVeegplannen