Nieuws

Omgevingsvergunning Ridderstraat 50 Gilze

Voor de ontwikkeling van 3 woningen aan de Ridderstraat te Gilze is door Ordito een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Een bestaande woning maakte plaats voor de nieuwe ontwikkeling, die niet binnen het vigerend bestemmingsplan paste. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken, is een ruimtelijke onderbouwing ter afwijking van het vigerend bestemmingsplan vereist. Het resultaat mag er zijn: de omgevingsvergunning is succesvol verleend door de gemeente Gilze-Rijen, waardoor de ontwikkeling van de woningen plaats kon gaan vinden! En het resultaat mag er zijn!

 

Link: Ridderstraat 50

Frank Habraken
Lees meer>>

Bestemmingsplan Cuijk Centrum

Eén van de grootste actualisaties die Ordito op het gebied van bestemmingsplan heeft uitgevoerd, is voor de gemeente Cuijk. Ordito heeft voor het volledige centrum van de kern Cuijk met de ten noorden en ten zuiden aaneengesloten woongebieden. Het betrof een immense klus, aangezien 26 bestaande bestemmingsplannen geactualiseerd en samengevoegd dienden te worden in het nieuwe bestemmingsplan ‘Cuijk Centrum’. Vanwege de complexiteit en de omvang van het project heeft Ordito samen met de gemeente Cuijk continu overleg gepleegd over de voortgang en de inhoud van proces, waardoor een gedegen product op tafel is komen te liggen!

 

Link: Cuijk Centrum

Frank Habraken
Lees meer>>

Ruimte voor Ruimte woningen Hooge Berkt

Voor de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte II CV heeft Ordito voor diverse locaties in Noord-Brabant het stedenbouwkundig – en het bestemmingsplan verzorgd voor de realisatie van Ruimte voor Ruimte woningen. Een voorbeeld hiervan is de locatie Hooge Berkt in de gemeente Bergeijk, waar 4 Ruimte voor Ruimte woningen zijn gerealiseerd. Door het opstellen van een stedenbouwkundig plan is volledig aangesloten op het wonen in landelijk gebied, waarna dit verder is overgenomen in het bestemmingsplan.

 

Link: Ruimte voor Ruimte woningen Hooge Berkt

Frank Habraken
Lees meer>>

Stedenbouwkundig Veenzoom

Voor twee nabijgelegen locaties in eigendom van diverse particulieren heeft Ordito het stedenbouwkundig – en het wijzigingsplan voor de realisatie van 2 vrijstaande woningen aan de Veenzoom en 2 aaneengebouwde woningen en 1 vrijstaande woning aan de Ganzetrek opgesteld. Voor deze 5 woningen is in zijn totaliteit een stedenbouwkundig plan opgesteld. Hierna is de uitwerking in het wijzigingsplan afzonderlijk uitgewerkt voor de te realiseren woningen aan enerzijds de Veenzoom en anderzijds de Ganzetrek. In het kader van de onderzoeken die benodigd zijn, heeft Ordito het uitvoeren van het milieuonderzoek gecoördineerd. Het wijzigingsplan is op 9 februari 2016 zonder wijzigingen vastgesteld. Na één zienswijze verwerkt te hebben in het wijzigingsplan voor de Veenzoom, is dit plan op 1 maart 2016 vastgesteld. Ordito stond van begin tot eind naast de initiatiefnemer, van stedenbouwkundig plan tot de vaststelling van de plannen!

Link:

Ganzetrek

Veenzoom

Frank Habraken
Lees meer>>

Actualisatie Walburg, Zwijndrecht

Voor de gemeente Zwijndrecht heeft Ordito vanwege de inhaal- en actualisatieslag van oude bestemmingsplannen, vijf verouderde bestemmingsplannen samengevoegd tot één geactualiseerd bestemmingsplan: bestemmingsplan ‘Winkelcentrum Walburg’. Dit bestemmingsplan heeft een beheergericht karakter, zonder nieuwe ontwikkelingen. De uitdaging in dit plan zat in het samenvoegen van oude uiteenlopende regelingen tot een uniforme regeling, waarbij rekening gehouden is met de gemeentelijke standaardregels en de standaardisering van SVBP. Het plan is gericht op het vastleggen, behouden en beheren van de bestaande ruimtelijke situatie in het centrumgebied van Zwijndrecht.

Link: Winkelcentrum Walburg

Frank Habraken
Lees meer>>

Veegplan Kernen Buren – Eerste herziening

Ordito weet raad met Veegplannen! Nadat de gemeente Buren op 25 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Kernen Buren’ heeft vastgesteld, is door Ordito gestart met het opstellen de eerste herziening. In de eerste herziening zijn plannen van particuliere initiatiefnemers gebundeld in één bestemmingsplan, een zogenaamd ‘Veegplan’. Met een Veegplan worden kosten voor overheid en particulieren gereduceerd en is slechts één gebundelde procedure nodig in plaats van elf aparte procedures. Hierdoor verminderd tevens de hoeveelheid werk voor de ambtelijke organisatie.
Voor ieder initiatief is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en deze zijn als bijlagen opgenomen in de herziening met daarbij een algemene toelichting, planregels en verbeelding. Het Veegplan biedt de ruimte om naast nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, ook ambtshalve wijzigingen in de herziening op te nemen, zodat onjuistheden, aanvullingen of verbeteringen in het bestemmingsplan kunnen worden aangebracht.
In totaal zijn in het bestemmingsplan ‘Kernen Buren, 1e herziening’ 11 nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en 9 ambtshalve wijzigingen vastgesteld.
Kijk voor meer informatie over veegplannen ook op onze website http://www.ordito.nl/veegplannen

Link: Kernen Buren, 1e herziening

Frank Habraken
Lees meer>>

Ontwikkelingsplan Sluisweg, Dongen

In opdracht van Vexpro BV heeft Ordito het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan voor 10 starterswoningen aan de Sluisweg in Dongen opgesteld.

admin
Lees meer>>

Bestemmingsplan Den Door, Gilze

In opdracht van Maas Jacobs heeft Ordito het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het horecabedrijf aan de Heuvel opgesteld. In de plaats van het café en de zalen worden een gebouw met zorgwoningen voor Amarant en een kleine horecagelegenheid gebouwd. Op het achterterrein worden 13 grondgebonden woningen gebouwd. Ordito heeft tevens het uitvoeren van de milieuonderzoeken gecoördineerd.

admin
Lees meer>>

Ontwikkelplan i.s.m. ZLTO Afferdse Heide/Grensweg, Bergen (L)

Vanuit ZLTO kwam in juli 2014 de opdracht om gezamenlijk een bestemmingsplan op te stellen voor de verplaatsing van een agrarisch bedrijf en het oprichten van een kleinschalig recreatiepark. ZLTO leverde hierbij de toelichting aan en Ordito verzorgde de regels, verbeelding en de digitalisering tot een digitale dataset conform IMRO-standaarden. Het ontwerp lag nog die zelfde maand ter inzage en vaststelling volgde in oktober 2014. Naar aanleiding van dit bestemmingsplan hebben wij het exploitatieplan in september 2015 gedigitaliseerd.

Lees meer>>

Actualisatie Landelijk gebied Uithoorn

Als hofleverancier van de gemeente Uithoorn hebben wij het bestemmingsplan voor het landelijk gebied geactualiseerd. Wij hebben daarvoor eerst een Nota van Uitgangspunten opgesteld om het plan een kapstok te geven. Het vorige bestemmingsplan uit 1995 besloeg het gehele landelijk gebied in één plan. In de praktijk bleek dit een te ingewikkeld plan te zijn om goed te kunnen gebruiken. Doordat het landelijk gebied 5 ruimtelijk samenhangende gebieden kent met elk zijn eigen identiteit, wensen en behoeften, is op verzoek voor elk gebied een apart plan opgesteld. De regels van het plan zijn daarbij vereenvoudigd en beter leesbaar en werkbaar gemaakt. Het bestemmingsplan gaat uit van de bestaande situatie, de vigerende regelingen, maar wel met de flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderingen in de toekomst. Ook zijn diverse initiatieven meegenomen in het plan. Op 25 juni 2015 zijn de 5 bestemmingsplannen vastgesteld en zijn zonder beroepszaak onherroepelijk geworden! Een tevreden klant en wij zijn trots op dit succes!

Lees meer>>