Milieueffectrapportages

Samen met de vaste partners in ons netwerk hebben wij alle benodigde expertise in huis om de wetgeving van de milieueffectrapportage op de juiste manier toe te passen in uw project. Van milieueffectrapportage en m.e.r.-quickscan tot vormvrije m.e.r.-beoordeling en plan-m.e.r., van ons krijgt u altijd kwaliteit en maatwerk.

Milieueffectrapportage

Steeds vaker krijgt u als gemeente, ondernemer of particulier te maken met de wetgeving van de milieueffectrapportage (m.e.r.). Om nadelige gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor het milieu te voorkomen, wordt ieder project getoetst aan twee richtlijnen: de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage. De grootte en de aard van uw bouwproject of uw gebruikswijziging bepalen of voor u een milieueffectrapportage of een beoordeling op milieueffecten verplicht is.

M.e.r.-quickscan

Met een m.e.r.-quickscan beoordelen wij voor u of een m.e.r.-(beoordelings)procedure verplicht is voor uw project. De quickscan bestaat uit:

  • beoordeling welke activiteiten in uw project milieurisico’s met zich meebrengen
  • controle welke onderzoeken, documenten en procedures u nodig hebt voor de onderbouwing
  • onderzoek met een 'voortoets Natura 2000' of de 'Passende beoordeling' van toepassing is
  • een helder advies over de benodigde stappen
  • een concrete inschatting van de kosten hiervan binnen uw project

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Een vormvrije m.e.r-beoordeling op belangrijke nadelige milieugevolgen is verplicht voor elk besluit of plan met activiteiten die:

  • op de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage staan
  • onder de daarin benoemde drempelwaarden vallen

Plan-m.e.r.

Een plan-m.e.r. is verplicht bij een plan als:

  • het plan kaders stelt voor activiteiten (bouwen en gebruik) in het plangebied waarvoor volgens de Wet milieubeheer een project-m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling verplicht is.
  • de ontwikkelingen binnen het plan mogelijk tot beduidend negatieve gevolgen leiden voor Natura 2000-gebieden, waardoor een Passende beoordeling nodig is.

Wij stellen voor u een plan-m.e.r. op als zelfstandig product of als onderdeel van het bestemmingsplan.

adminMilieueffectrapportages