Nieuws

Een vervangend besluit is een nuttig instrument in ons bestuursprocesrecht

Tijdens de beroepsprocedure over een weigering van een omgevingsvergunning neemt het college een vervangend besluit in de zin van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
“Schande! Nu wordt de vergunning ineens om een hele andere reden geweigerd. Dit kan daarom geen vervangend besluit zijn. Hiermee wordt mij ook de bezwaarprocedure ontzegd. En dat is in strijd met de mensenrechten.” Aldus een verbolgen appellant.

Vervangend besluit

De Afdeling stelt echter vast dat het bestreden besluit door hetzelfde bestuursorgaan is genomen, op basis van dezelfde bevoegdheid, dezelfde feitelijke grondslag en dezelfde aanvraag. Er is daarom wel sprake van een vervangend besluit in de zin van artikel 6:19 Awb. En dit betekent dat het onderhavige beroep van rechtswege ook betrekking heeft op het vervangend (of gewijzigd) besluit.

Dit nieuwe besluit moet ook voldoende samenhang hebben met het ‘oude’ besluit die in de (bezwaar- of) beroepsfase al aanhangig was. Het kan gaan om een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het ‘oude’ besluit. Zo kan het college bij nader inzien van oordeel zijn dat de appellant/belanghebbende met zijn bezwaren gelijk heeft. Of dat gewijzigde omstandigheden of inzichten vragen om een vervangend besluit.

Met een vervangend besluit in de zin van artikel 6:19 Awb wordt ook verlies van rechtsbescherming voorkomen. De appellant hoeft immers niet afzonderlijk meer te ageren tegen dit nieuwe besluit. Ook wordt hiermee voorkomen dat hetzelfde geschil tegelijkertijd wordt behandeld door twee organen: door het bestuursorgaan en de rechter, of door de rechtbank en de hogerberoepsrechter.

Tip voor handhavingsjuristen

Aangezien het vervangend besluit in deze zaak tijdens de beroepsprocedure is genomen, wordt de bezwaarprocedure overgeslagen. En dit is echt niet in strijd met de mensenrechten in de zin van artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). De bezwaarprocedure is immers geen procedure waar het in artikel 6 van het EVRM neergelegde recht op een eerlijk proces op ziet.

De bezwaarprocedure is namelijk een vorm van verlengde besluitvorming door het bestuursorgaan en geen proces ten overstaan van een onafhankelijke rechter. Alleen al hierom is er dan ook geen sprake van schending van artikel 6 van het EVRM.

Overigens zal het niet vaak voorkomen dat in de bezwaarschriftenprocedure een vervangend besluit in de zin van artikel 6:19 Awb wordt genomen. Dit kan immers met het besluit op bezwaar zelf nietwaar? Artikel 7:11, lid 2 Awb luidt immers: ‘Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit.’

Deze bepaling is zelfs speciaal hiervoor geschreven. Op deze wijze verkrijgen belanghebbenden zo snel en effectief mogelijk finale duidelijkheid over hun rechtspositie.

Toch kan het college een goede reden hebben om het primaire besluit voorafgaand aan het besluit op bezwaar te wijzigen. Denk eens aan een handhavingsbesluit. Wanneer het college een voorlopige voorzieningsprocedure wil voorkomen, dan kan het college ervoor kiezen om in een vervangend besluit in de zin van artikel 6:19 Awb de begunstigingstermijn van het primaire handhavingsbesluit (een bestuursdwang- of dwangsombeschikking) te verlengen. Dit geef ik nog even mee als tip voor handhavingsjuristen.

Al met al is het vervangend besluit een nuttig instrument in ons bestuursprocesrecht.

Bron: ABRvS 10 juni 2020, nr. 201903712/1/A1

Frank HabrakenEen vervangend besluit is een nuttig instrument in ons bestuursprocesrecht