Nieuws

Het leveren van elektriciteit en de bescherming van ons bosareaal door de Wet natuurbescherming gaat prima samen

Gevaar voor mens en dier op elektrocutie. Of het ontstaan van natuurbranden. Dit kan er allemaal gebeuren wanneer bomen of hoogopgaande beplanting een hoogspanningsverbinding te dicht naderen. Elektriciteit kan namelijk via deze beplanting een weg naar de aarde zoeken.

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet verwijdert daarom de hoogopgaande beplanting onder en in de directe nabijheid van bovengrondse hoogspanningsverbindingen.

Herplantplicht

Maar Tennet stuitte in deze zaak tegen de herplantplicht van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet voorziet namelijk in een herplantplicht (artikel 4.1 Wnb) wanneer houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld. Op deze manier borgt de wet dat ons bosareaal in stand wordt gehouden en dat elke verdwenen houtopstand in principe binnen drie jaren op dezelfde grond wordt herplant. Op deze manier neemt de oppervlakte bos niet af.

Overigens geldt deze herplantplicht niet voor (bijvoorbeeld) houtopstanden binnen de bebouwde kom of houtopstand in tuinen en kerstbomen natuurlijk. Enfin, in artikel 4.6 Wnb staan een aantal uitzonderingen genoemd.

Maar de houtopstand onder de bovengrondse hoogspanningsverbindingen vallen wel onder die herplantplicht. Voor een aantal percelen had Tennet daarom aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel een ontheffing van deze herplantplicht gevraagd. Dit verzoek werd echter door dit college afgewezen.

Tennet is het oneens met de herplantplicht die geldt onder de hoogspanningsverbindingen. “De Wnb beschermt ons bosareaal met een herplantplicht op het moment dat het bosareaal wordt ingeperkt. Wanneer wij een nieuwe hoogspanningsverbinding bouwen en daardoor bosareaal verdwijnt, wordt op een andere plek herplant. Op die manier vermindert het totale bosareaal ook niet. De gevelde strook onder de bestaande hoogspanningsverbindingen maakt daarom geen onderdeel meer uit van het bosareaal in Nederland.
Het belang van de bescherming van het bosareaal kan het belang van de landelijke elektriciteitsvoorziening niet opzij zetten. Dit belang is immers gewaarborgd in de Elektriciteitswet 1998. Actief beplanting aanbrengen onder de hoogspanningsverbindingen is gevaarlijk voor mens, dier en natuur. Dit is ook niet te verenigen met het belang van de leveringszekerheid!” Aldus Tennet.

Beschermingsbereik Wnb

De Raad van State gaat echter niet mee in dat betoog. Uit de wetsgeschiedenis van de Wnb (Kamerstukken II 2011/12, 33 348, nr. 3, p. 190-192) volgt dat alle houtopstanden samen het bosareaal vormen.
Dit geldt ook voor houtopstand die (al dan niet natuurlijk) is ontstaan op een perceel waarvan de houtopstand eerder is geveld en elders is herplant. Alle houtopstanden vallen daarom onder het beschermingsbereik van de Wnb, met uitzondering van de houtopstanden genoemd in artikel 4.1 Wnb. Maar de houtopstanden onder hoogspanningsverbindingen vallen niet onder die uitzonderingen.

Bovendien hoeven de belangen van bescherming van het bosareaal en de leveringszekerheid elkaar niet in de weg te staan. Tennet hanteert immers ook veiligheidseisen, waardoor ook onder de hoogspanningsverbindingen laagblijvende begroeiing tot maximaal 1,75 m hoog mogelijk is. Laagblijvende begroeiing en begroeiing die door beheer laag wordt gehouden zijn eveneens houtopstanden.

Kortom, de herplantplicht geldt ook voor de gronden onder de hoogspanningsverbindingen. Het leveren van elektriciteit en de bescherming van ons bosareaal gaat dus prima samen.

Bron: ABRvS 5 februari 2020, nr. 201903430/1/A3

Frank HabrakenHet leveren van elektriciteit en de bescherming van ons bosareaal door de Wet natuurbescherming gaat prima samen