Nieuws

Mag je een kruimelgeval ook gebruiken om af te wijken van de parkeernormen van een bestemmingsplan?

Een woonstichting vraagt een omgevingsvergunning aan voor het verbouwen van een kinderdagverblijf tot negen woningen op de begane grond van een pand. Het bouwplan is daarmee niet alleen in strijd met de maatschappelijke bestemming, maar ook met de planregels over parkeren.
Het college verleent daarom met een kruimelgeval een omgevingsvergunning. Volgens B&W kan dit prima met het kruimelgeval die ziet op ‘het gebruiken van bouwwerken en van bij die bouwwerken aansluitend terrein’ (artikel 4, aanhef en onderdeel 9, van bijlage II van het Bor).

Kruimelgeval voor parkeernormen

Maar een aantal omwonenden betogen dat het college helemaal niet bevoegd was om met dit kruimelgeval een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan wanneer het gaat om het parkeren. Dit kruimelgeval ziet immers alleen op ‘afwijkend gebruik van bouwwerken en van die bouwwerken aansluitend terrein’ en is dus niet van toepassing wanneer het bouwplan in strijd is met de planregels over parkeren.

De Afdeling is het echter niet eens met de omwonenden. Volgens de wetsgeschiedenis van dit kruimelgeval kan het college (al dan niet tijdelijk) een andere functie aan bestaande gebouwen geven. En wanneer je – zoals in deze zaak – het gebruik van een pand voor maatschappelijke voorzieningen (in strijd met de bestemming) wijzigt naar woondoeleinden, dan mag het college gebruik maken van dit kruimelgeval. Er wordt daarmee voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 4, onderdeel 9, van bijlage II van het Bor.

Wijzigingen van het gebruik van een bouwwerk leidt vaak tot wijziging van de parkeerbehoefte. Dat was in deze zaak ook het geval. De met het bestemmingsplan strijdige wijziging van het gebruik leidt tot strijdigheid met de planregels over parkeren (al dan niet met een verwijzing naar een parkeernota).

Als je kijkt naar deze samenhang en het feit dat uit niets blijkt dat de wetgever hier anders over denkt, kan dit kruimelgeval (artikel 4, aanhef en onderdeel 9, van bijlage II van het Bor) daarom ook worden gebruikt voor verlening van een omgevingsvergunning voor afwijking van de planregels over parkeren. Een kruimelgeval voor parkeernormen dus.

Nog een paar kleine tips

Naast de mogelijkheid om met een kruimelgeval af te wijken van parkeerregels van een bestemmingsplan, bevat de uitspraak nog een paar kleine tips die je wellicht tegenkomt in beroepsprocedures wanneer het gaat over parkeren.

Relativiteitsvereiste

Planregels over parkeren worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening in een bestemmingsplan opgenomen en zijn bedoeld om een goed woon- en leefklimaat te beschermen. Wanneer appellanten vrezen dat een bouwplan leidt tot een verslechtering van de parkeersituatie in hun omgeving, dan kan deze beroepsgrond niet met het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb) buiten spel worden gezet.

Dat appellanten mogelijk voldoende parkeergelegenheid op hun eigen terrein hebben, doet niet ter zake. Zij kunnen evengoed hinder ondervinden van een eventueel tekort aan openbare parkeerplaatsen in de omgeving van hun woning als gevolg van het bouwplan.

Parkeernormen

Wanneer er sprake is van een toename van woningen, dan zijn voor de bestaande woningen niet de vigerende parkeernormen van toepassing, maar de parkeernormen die golden ten tijde van de vergunningverlening van die bestaande woningen.

Deskundig tegenrapport

Tot slot: een alom bekende tip is wanneer een parkeeronderzoek door een deskundige (al dan niet van de gemeente) is opgesteld, dat een appellant er dan verstandig aan doet om een deskundig tegenrapport te overleggen, waaruit blijkt dat de conclusies van het parkeeronderzoek van de gemeente onjuist zijn. Verzuimt appellant dit, dan zal een rechter niet gauw twijfelen over de kwaliteit van het parkeeronderzoek van de gemeente. Alom bekend… maar toch gebeurt het in de praktijk nog regelmatig.

Bron: ABRvS 4 december 2019, nr. 201904572/1/A1

Frank HabrakenMag je een kruimelgeval ook gebruiken om af te wijken van de parkeernormen van een bestemmingsplan?