Nieuws

Mogen B&W in de bezwaarfase de ‘spelregels’ zomaar veranderen?

Je hebt een omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt echter door B&W ingetrokken. Maar voor het intrekken van omgevingsvergunningen zijn ‘spelregels’ in de vorm van beleid opgesteld.

Dit beleid kent een limitatieve opsomming van omstandigheden waaronder verleende omgevingsvergunningen mogen worden ingetrokken. En die omstandigheden zijn op het moment dat het intrekkingsbesluit wordt genomen helemaal niet van toepassing. Het primaire besluit is dus in strijd met het beleid.

In de bezwaarfase worden echter de spelregels veranderd. Er wordt nieuw beleid voor het intrekken van vergunningen vastgesteld. En met dit nieuwe beleid is de eerdergenoemde strijdigheid ‘verdwenen’. Het besluit op bezwaar pakt daarom niet goed voor jou uit.

“Ja dag! Door deze wijziging van het beleid kom ik in een slechtere rechtspositie!” Met deze verwoede poging probeer je in de beroepsfase nog het tij te keren.

Helaas. Op grondslag van een bezwaar vindt een volledige heroverweging van het primaire besluit plaats (artikel 7:11, eerste lid Algemene wet bestuursrecht). Dit betekent dat als uitgangspunt geldt dat bij het nemen van een besluit op bezwaar het recht wordt toegepast zoals dat op dat moment geldt (ex nunc).

Dit geldt niet alleen voor rechtsregels, maar ook voor beleidsregels. Dat jij dan als bezwaarmaker in een ongunstiger positie komt, is geen reden om van dit uitgangspunt af te wijken.

Dat is alleen anders bij bijzondere omstandigheden. En dat wordt zelden door een bestuursrechter uitgesproken. Ja, wanneer de rechtszekerheid onder omstandigheden in het geding komt (zie bijvoorbeeld ABRvS 3 maart 2010, nr. 200906261/1/H2).

Bron: ABRvS 13 februari 2019, nr. 201804976/1/A1

Frank HabrakenMogen B&W in de bezwaarfase de ‘spelregels’ zomaar veranderen?