Nieuws

Beroepsgronden over procedurele omgang met zienswijzen zijn vaak zinloos

De manier waarop een bestuursorgaan procedureel omgaat met zienswijzen over ontwerpbesluiten geeft in beroepsprocedures nogal eens voer voor discussie. Alleen zijn deze beroepsgronden zelden succesvol (tenzij men verzuimt een zienswijze in de besluitvorming mee te nemen. Dan wordt het een heel ander verhaal natuurlijk).

Ik geef hierbij een aantal recente voorbeelden van zaken die betrekking hadden op foute publicaties en verschillende commissies in relatie tot zienswijzen.

Foute publicaties
Zolang er (uiteraard) geen belangen van derden zijn geschaad, leiden foutjes in publicaties niet vaak tot problemen.

Voorbeeld: rectificatie publicatie & zienswijzen
Wanneer het echt noodzakelijk is om een ontwerpbesluit opnieuw te publiceren, omdat je een belangrijk aspect vergeten bent, laat de zienswijzentermijn in dat geval (opnieuw) beginnen wanneer het ontwerpbesluit volgens de gerectificeerde kennisgeving ter inzage is gelegd.

Dan kan een appellant in beroep wel roepen dat de ontwerpfase maar erg warrig is verlopen, maar de Afdeling zal dan oordelen dat deze handelwijze niet in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening.

Bron: ABRvS 7 november 2018, nr. 201707660/1/R3 en 201710405/1/R3

Voorbeeld: ontbreken rechtsmiddelenverwijzing & zienswijzen
Natuurlijk is het voor derden wel gemakkelijk wanneer zij in een publicatie van een ontwerpbestemmingsplan kunnen lezen aan wie zij hun zienswijze kunnen richten. Dus aan welk bestuursorgaan.

De Afdeling zegt dan doodeenvoudig dat het duidelijk is dat de zienswijze aan de raad kan worden gericht, omdat het om een bestemmingsplan gaat dat door de gemeenteraad is vastgesteld.
Niks aan de hand dus.

Kleine kanttekening: wij zijn vrijwel dagelijks met deze materie bezig, zodat wij ook wel weten dat zienswijzen bij een bestemmingsplanprocedure naar de gemeenteraad moeten worden gestuurd. Maar voor een leek is dit natuurlijk geen gesneden koek.

Bron: ABRvS 21 november 2018, nr. 201802346/1/R6

Commissies
Maar ook het betrekken van verschillende commissies bij zienswijzen leidt in beroep voor de appellant tot niks wanneer er geen wettelijke verplichting (meer) bestaat.

Voorbeeld: Commissie voor de milieueffectrapportage & zienswijzen
Wanneer de Commissie voor de milieueffectrapportage bij de procedure betrokken is, dan is het slim om eventuele zienswijzen over milieuaspecten aan de Commissie te geven. De Commissie kan deze zienswijzen immers betrekken bij het toetsingsadvies voor de milieueffectrapportage (MER).

Dit kan. Dit hoeft niet. Dus mocht het verwijt van een appellant al hout snijden dat de commissie niet is ingegaan op zijn zienswijzen over het MER, dan heeft dit voor het besluit helemaal geen consequenties.

De Wet milieubeheer kent immers geen enkele verplichting voor de Commissie om in het toetsingsadvies in te gaan op de zienswijzen die over het MER op tafel liggen.

Dus mocht de Commissie dit al hebben verzuimd, dan wil dit nog niet zeggen dat het bestuursorgaan het advies van de Commissie vanwege deze tekortkoming niet als positief advies aan het bestreden besluit ten grondslag mocht leggen.

Bron: ABRvS 21 februari 2018, nr. 201608423/1/R6 en 201703826/1/R6

Voorbeeld: raadscommissie & zienswijzen
En voordat een gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt, wordt dit bestemmingsplan eerst besproken in een raadscommissievergadering. Dit gebeurt na afloop van de zienswijzentermijn.

Soms proberen indieners van zienswijzen de besluitvorming dan nog wel eens de politiek te beïnvloeden. Maar wanneer zij dan bijvoorbeeld andere (dan verwoord in hun zienswijze) planregels of bestemmingen ter discussie stellen, dan is de gemeenteraad niet verplicht om hier nog op in te gaan. De zienswijzentermijn is immers al voorbij.

Niet verplicht dus. Maar de politiek is nog wel eens gevoelig voor insprekers tijdens een commissievergadering. En dan kan de gemeenteraad deze ‘nieuwe’ zienswijzen natuurlijk nog altijd ambtshalve betrekken bij zijn besluitvorming.

Bron: ABRvS 28 november 2018, nr. 201804609/1/R6

Frank HabrakenBeroepsgronden over procedurele omgang met zienswijzen zijn vaak zinloos