Nieuws

Handleiding transformatie binnenplanse naar buitenplanse afwijking in de bezwaarfase

Harde beslistermijn van bezwaar wanneer je de uitstelmogelijkheden niet benut

Tja, het komt wel eens voor dat je voor een omgevingsvergunning de kaders van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid in een bestemmingsplan te ruim uitlegt. De vergunning kan in jouw zaak echter alleen worden verleend met een buitenplanse afwijking. Deze fout wordt in de bezwaarfase pijnlijk blootgelegd. Kom je nu niet in de knoei met de beslistermijn voor een bezwaarschrift?

Probleem
Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet je nu het bezwaar gegrond verklaren, het besluit herroepen en een nieuw besluit nemen op dit bezwaar. Maar gelet op de beslistermijn die hiervoor staat, is dit toch bijna onmogelijk?

Ga maar na: voor een buitenplanse afwijking moet je eerst een ontwerpbesluit nemen (inclusief een goede ruimtelijke onderbouwing met eventuele onderzoeken!), dan volgt er nog een zienswijzentermijn van 6 weken en daarna (denk ook nog aan een eventuele afweging van zienswijzen) kun je pas een nieuw besluit nemen. De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure dus. Dat kan wel even duren!

En de wettelijke deadline om een besluit te nemen op het bezwaarschrift (6 weken en wanneer er een bezwaarcommissie in het spel is 12 weken na afloop van de bezwarentermijn) is dan waarschijnlijk wel verstreken.

Oude oplossing
Kun je je dan niet beperken tot het gegrond verklaren van het bezwaar (door B&W natuurlijk) en het besluit herroepen?

En verder verwijs je gewoon naar de nieuwe afwijkingsprocedure (maar deze keer de juiste) die je nog gaat opstarten. Dat je hiermee meer tijd nodig heb dan de beslistermijn voor het besluit op bezwaar is geen enkel probleem. Je handelt dan niet in strijd met artikel 7:11 Awb. Dat heeft onze hoogste bestuursrechter immers zo gezegd (ABRvS 6 oktober 2010, nr. 200910048/1/H1). Klaar toch?

Nieuwe oplossing
Neen. Die vlieger gaat niet meer op. Sinds een aantal jaren (vanaf 1 oktober 2009) is uitstel van deze beslistermijn ook mogelijk wanneer je voor het besluit nog een verplichte uitgebreide procedure moet doorlopen (artikel 7:10, vierde lid onder c Awb). De wetgever vindt het dan wel zo netjes dat je dan wel alle belanghebbenden schriftelijk laat weten wat je van plan bent (artikel 7:10, vijfde lid Awb).

Mocht je echter het besluit op bezwaar niet hebben verdaagd of heb je geen gebruik gemaakt van het mogelijke uitstel wanneer je nog een uitgebreide procedure moet doorlopen (noch gebruik hebt gemaakt van de andere uitstelmogelijkheden van artikel 7:10, vierde lid Awb), dan geldt gewoon de ‘normale’ beslistermijn voor het nemen van een besluit op bezwaar (zie ook ABRvS 3 oktober 2012, 201107422/1/A4).

Dat je dan nog geen uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure voor de omgevingsvergunning om buitenplans af te wijken hebt doorlopen is dan jammer, maar je had dan toch binnen die ‘normale’ beslistermijn een vervangend besluit moeten nemen (artikel 7:10, eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 7:11 Awb). Een uitzondering op deze hoofdregel gaat niet meer op!

Bron: ABRvS 10 december 2014, 201403852/1/A1

Frank HabrakenHandleiding transformatie binnenplanse naar buitenplanse afwijking in de bezwaarfase