Nieuws

Slimme regels in je bestemmingsplan besparen een initiatiefnemer veel tijd en kosten!

Hoe goed het instrument van een milieueffectrapportage ook is, vaak zit een initiatiefnemer niet te wachten op de extra proceduretijd en -kosten van dit ‘extra’ milieuonderzoek. Initiatiefnemers hebben vaak haast en de beoogde ontwikkeling kost al duur genoeg.

Hoe kun je die initiatiefnemers dan – vanuit jouw rol als planjurist – tegemoet komen?

Elimineren
Simpel, door de capaciteit van de beoogde activiteit in de regels van je bestemmingsplan te beperken. Zo kun je bijvoorbeeld het aantal tonnen, hectares, stuks vee, kuub, megawatt, bezoekers, ligplaatsen, etc. van al die activiteiten genoemd in kolom 2 van de C of D-lijst van het Besluit m.e.r. in de regels van je plan maximaliseren tot onder de drempelwaarden.

En maak je niet druk over eventuele beroepsgronden hiertegen dat deze regels niet handhaafbaar of ruimtelijk relevant zijn. Dat is allemaal flauwekul! Aldus een vrije vertaling van de jurisprudentie hierover.

Zelfs wanneer de feitelijke capaciteit van – bijvoorbeeld – een installatie groter is, kun je de capaciteit van deze installatie op deze manier inperken, waardoor de onderzoekslast eveneens wordt ingeperkt.

Wanneer je immers boven de drempelwaarden zit van een activiteit genoemd in de C en/of D-lijst, dan weet je zeker dat je eerst nog een planMER-procedure moet doorlopen (met alle extra kosten en tijd van dien), voordat überhaupt het bestemmingsplan op een verantwoorde wijze kan worden afgetikt.

Let wel: het zekerheidje van een planMER heb je dan geëlimineerd, dat betekent nog niet dat je helemaal klaar bent.

Kiertje
De drempelwaarden in het Besluit m.e.r. zijn immers ‘slechts’ gebaseerd op algemene kenmerken van een activiteit en een globale aanname dat bij gevallen onder de drempelwaarde geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Maar dat is wat te kort door de bocht. Een klein project in of bij een kwetsbaar natuurgebied kan immers ook belangrijke nadelige gevolgen hebben.

Betrek daarom bij je beoordeling of je bestemmingsplan planMER-plichtig is, ook de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect. Deze (kwalitatieve) omstandigheden komen uit de koker van bijlage III van de M.e.r.-richtlijn (richtlijnnr. 85/337/EEG). Inmiddels is deze verplichting ook geland in het Besluit m.e.r. (artikel 2, vijfde lid).

O ja, vergis je niet. De vormvrije m.e.r.-beoordeling heeft geen ondergrens voor wat betreft de omvang van de activiteit. Wel is het bij activiteiten met een kleine omvang natuurlijk gemakkelijker te onderbouwen dat het met de milieu-impact wel meevalt. Tenzij die kleine activiteit dicht bij een kwetsbaar natuurgebied ligt natuurlijk. Dan moet je onderbouwing weer wat ‘dikker’ zijn.

Deze toets noemen we ook wel de (informele) ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. Dit kiertje moet dus nog wel even worden gedicht.

Nog een kiertje
Heb je de activiteit gemaximaliseerd tot onder de drempelwaarden en ‘zegt’ de vormvrije m.e.r.-beoordeling dat het met het milieu wel goed komt, kijk dan uit dat eventuele wijzigingsbevoegdheden in je bestemmingsplan geen roet in het eten gooien (ABRvS 17 augustus 2011, 201001918/1/M3).

Deze bevoegdheden bepalen immers ook de maximale mogelijkheden van je plan en geven daarom antwoord op de vraag of er een planMER noodzakelijk is. En wanneer ze wel aanwezig zijn, haal ze er voor mijn part uit (natuurlijk in overleg met de initiatiefnemer). Zeker wanneer iedereen haast heeft.

Verder kan een planMER-plicht ook via een kiertje binnenkomen wanneer er een passende beoordeling moet worden gemaakt op grond van artikel 19j, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (artikel 7.2a Wet milieubeheer).

Kortom, de regels van je bestemmingsplan kan een zekere planMER-plicht elimineren (en daarmee extra proceduretijd en -kosten besparen), maar let er wel op dat je alle kiertjes hebt gedicht.

Bron: onder meer ABRvS 29 januari 2014, M&R 2014/46, noot

Frank HabrakenSlimme regels in je bestemmingsplan besparen een initiatiefnemer veel tijd en kosten!