Nieuws

De stikstofdepositiebank van Brabant valt niet om, maar er moet wel nog aan gesleuteld worden

Eindelijk! De kogel is door de kerk. Gisteren heeft onze hoogste bestuursrechter gezegd dat de (zogenoemde) stikstofdepositiebank bij Natuurbeschermingswetvergunningen een prima idee is, maar dat deze depositiebank wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

Nut & noodzaak depositiebank
Maar wat moet ik nou met zo’n depositiebank? Nog even voor een goed begrip een korte uitleg.

Stel, een kippenboer heeft ‘expansieplannen’ die (ingrijpende) ecologische gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied bij hem in de buurt. Hij heeft dan (vaak) niet alleen een omgevingsvergunning voor milieu nodig, maar ook een Natuurbeschermingswetvergunning (artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998).

En voor die laatste vergunning het is wel heel erg fijn wanneer hij met mitigerende maatregelen schadelijke effecten van zijn uitbreidingsplannen op het Natura 2000-gebied kan beperken of kan neutraliseren. Het alternatief is immers vaak een ‘mission impossible’ (zie het artikeltje ‘Het verkrijgen van een Natuurbeschermingswetvergunning is nog geen ABC-tje‘). De praktijk is daarom naarstig op zoek naar juridisch houdbare mitigerende oplossingen.

Eén van deze mitigerende oplossingen is het salderen. Wil de kippenboer een Natuurbeschermingswetvergunning krijgen, dan moet er bij een andere intensieve veehouderij een milieuvergunning worden ingetrokken (zodat er stikstofdeposities beschikbaar komen). Hierdoor vermindert de ammoniakdepositie in het Natura 2000-gebied en daarmee wordt de uitbreiding van zijn kippenfarm gemitigeerd of gesaldeerd.

Welnu, voor het salderen van effecten is door de provincie Noord-Brabant inmiddels een depositiebank bedacht. De depositiebank wordt gevuld met vrijgekomen ‘stikstofrechten’ van veehouderijen die zijn gestopt en waarvan de milieuvergunning is ingetrokken. Hierdoor neemt de uitstoot van stikstof op een Natura-2000 gebied niet toe.

Als een veehouderij in de buurt van een beschermd natuurgebied wil starten of uitbreiden, waardoor de uitstoot van stikstof op het natuurgebied toeneemt, kan een deel van die vrijgekomen stikstofrechten uit de depositiebank worden opgevraagd, zolang per saldo niet meer stikstof in het Natura-2000 gebied terecht komt.

Alleen was het nog de hamvraag of de Afdeling deze depositiebank wel zag zitten? Het was immers discutabel of met deze depositiebank een directe relatie bestaat (in de zin van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998) tussen enerzijds de ingetrokken vergunningen en anderzijds de beoogde vergunningen voor nieuwe projecten.

Bestaansrecht stikstofdepositiebank
En die hamvraag is nu beantwoord. Je mag een stikstofdepositiebank bij Natuurbeschermingswetvergunningen gebruiken. En het is helemaal geen probleem dat met het salderen van stikstofuitstoot via een provinciale stikstofdepositiebank niet bekend is welk stoppend bedrijf zijn stikstofrechten ter beschikking stelt aan het startende of uitbreidende bedrijf. Wel moet die depositiebank aan een aantal voorwaarden voldoen:

• Zo mogen in de depositiebank geen stikstofrechten worden opgenomen van bedrijven waarvan de milieuvergunning is ingetrokken voordat de stikstofdepositiebank is ingesteld. Althans, op het moment dat het concrete voornemen hiertoe bestond. In Noord-Brabant is deze peildatum bepaald op 29 september 2009. Dat is de datum waarop het convenant ‘Stikstof en Natura 2000’ is gesloten.
• Ook moet (onder meer) verzekerd zijn dat het bedrijf dat zijn stikstofrechten ter beschikking stelt aan de depositiebank, op het moment van het intrekken van de milieuvergunning, feitelijk nog aanwezig was. Op die manier weet je ook zeker dat, als gevolg van het stoppende bedrijf, de stikstofuitstoot op het Natura 2000-gebied ook écht vermindert.

Wanneer de depositiebank (nog) niet aan deze voorwaarden voldoet (zoals nu blijkt in Noord-Brabant), mag je geen gebruik maken van deze depositiebank bij het verlenen (namens Gedeputeerde Staten) van Natuurbeschermingswetvergunningen.

Doe je dat wel, dan worden deze vergunningen door de Afdeling vernietigd. ‘Game over’.

Bron: gisteren uitgesproken in ABRvS 13 november 2013, 201303243/1/R2 en 201303324/1/R2 en 201303514/1/R2 en 201303816/1/R2

Frank HabrakenDe stikstofdepositiebank van Brabant valt niet om, maar er moet wel nog aan gesleuteld worden