Nieuws

Rechtszaken over (Wabo-)projectbesluiten die al definitief zijn beslecht krijgen geen herhaling in bestemmingsplanprocedures

Stel je voor dat een ruimtelijke ontwikkeling al in een ‘omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan’ is geregeld. Deze vergunning is inmiddels ook onaantastbaar. In dat geval kun je met een gerust hart deze ontwikkeling ook in je bestemmingsplan opnemen. Zienswijzen en beroep hiertegen zijn niet meer mogelijk.

Uitleg onder pre-Wabo tijdperk
De wetgever wilde in het pre-Wabo tijdperk al doublures voorkomen door in artikel 3.14 Wro te bepalen dat er geen zienswijzen mogelijk waren tegen een ontwerp bestemmingsplan, voor zover dit ontwerp zijn grondslag vond in een projectbesluit.

De Afdeling gaf op 28 maart jl. echter aan dat dit projectbesluit dan wel onherroepelijk moest zijn. Anders zou je met het bestemmingsplan iets mogelijk maken ongeacht de uitkomst van de beroepszaak tegen dat projectbesluit. De rechtsbescherming tegen dat projectbesluit zou dan een wassen neus zijn (ABRvS 28 maart 2012, 201011984/1/R1).

Uitleg onder Wabo tijdperk
Toen de Wabo het daglicht zag, is artikel 3.14 Wro echter vernummerd naar artikel 3.10 Wro. In dit artikel werd er ook niet meer gesproken over een projectbesluit, maar over een omgevingsvergunning.

De Afdeling geeft echter aan dat artikel 3.10 Wro niet anders moet worden uitgelegd. Dat betekent dat zienswijzen geen betrekking kunnen hebben op dat deel van het ontwerp bestemmingsplan dat zijn grondslag vindt in een omgevingsvergunning (afwijkingsbesluit) die in rechte onaantastbaar is. Je kunt die zienswijzen dan ook buiten behandeling laten (ABRvS 28 maart 2012, 201012081/1/R1).

Dus voor de goede orde: wanneer het afwijkingsbesluit nog niet onherroepelijk is, dan moet je de zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan wél meenemen.

Bron: bovenstaande rechtsbronnen

Frank HabrakenRechtszaken over (Wabo-)projectbesluiten die al definitief zijn beslecht krijgen geen herhaling in bestemmingsplanprocedures