Nieuws

Anticiperen op de algemene regeling van het relativiteitsvereiste? Vergeet het maar!

Stel, je wilt een bestemmingsplan voor 10 woningen laten vaststellen. Maar de nieuwe woningen komen ook in de buurt van een rijksweg te liggen. Er is nog een hogere geluidgrenswaarde (artikel 83 Wet geluidhinder) noodzakelijk.

Omwonenden zien deze woningbouw echter helemaal niet zitten. Ze halen alles uit de kast om de woningbouw tegen te houden. Te beginnen met een aanval op het benodigde besluit hogere grenswaarde.

Relativiteitsvereiste Crisis- en herstelwet
Natuurlijk kijk je bij je verdediging van het besluit eerst of de omwonenden überhaupt wel belanghebbenden zijn of niet. Daar is niets mis mee. Als jij het niet doet, dan doet de rechter dit wel ambtshalve voor jou.

Maar let op: er is in deze zaak geen sprake is van een ‘Crisis- en herstelwet-bestemmingsplan’. Dit geldt immers pas wanneer er meer dan 11 woningen worden gebouwd (artikel 1.1, lid 1, onder a en artikel 3.1, bijlage I Crisis- en herstelwet).

Was hier wel sprake van geweest, dan stonden de omwonenden ‘buitenspel’ op grond van het relativiteitsvereiste (artikel 1.9 Crisis- en herstelwet). Ze waren dan immers geen belanghebbenden. De maximale geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer wordt namelijk ‘slechts’ voor de beoogde woningen bepaald. De hogere grenswaarde beschermt daarom alleen de bewoners (of eigenaren) van die nieuwe woningen.

Maar goed. Er zijn ‘maar’ 10 woningen gepland. En dat betekent weer dat (pas sinds 2009 overigens) omwonenden, die geen (toekomstige) bewoner of eigenaar zijn van woningen waarvoor de hogere waarden worden vastgesteld, wél als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt. Daarmee zijn ze ontvankelijk en mogen ze beroep aantekenen tegen het besluit hogere grenswaarde (ABRvS 27 mei 2009, JM 2009/85).

Algemene regeling relativiteitsvereiste
Maar je weet dat de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in de koker van de wetgever zit. Wellicht is deze voor je zaak nog bruikbaar. Hierin wordt immers een algemene regeling van het relativiteitsvereiste beoogd (het nieuwe artikel 8:69a Algemene wet bestuursrecht, zie gewijzigd voorstel van wet, EK 2011-2012, 32 450, A). Dit zou tot gevolg hebben dat de omwonenden alsnog ‘buitenspel’ staan, ook al is er sprake van een bestemmingsplan voor 10 woningen.

Je verzoekt daarom de Afdeling te anticiperen op deze toekomstige Wet aanpassing bestuursprocesrecht.

Vergeet het maar! De Afdeling veegt een dergelijk verzoek resoluut van tafel. Het anticiperen op een mogelijke introductie van het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht ziet onze hoogste bestuursrechter absoluut niet zitten.

Bron: onder andere ABRvS 4 juli 2012, JM 2012/128, noot

Frank HabrakenAnticiperen op de algemene regeling van het relativiteitsvereiste? Vergeet het maar!