Nieuws

De ‘oude’ jurisprudentie over vergunningvrij bouwen wordt onder de Wabo voortgezet

Gevolgen bestemmingsplantoets volledig vergunningvrij
Als er – bijvoorbeeld – een tuinhuis bij een woning voldoet aan de eisen die genoemd zijn in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor), dan is dit tuinhuis volledig vergunningvrij (artikel 2.3, tweede lid Bor). Je hebt dan geen vergunning nodig voor het bouwen en ook niet voor het gebruik.

Dit tuinhuis is daarmee ‘onaantastbaar’ voor de regeltjes van een bestemmingsplan. Zo mag het tuinhuis ook niet meetellen bij de vraag of door de bouw van andere categorieën bouwwerken, de maximaal in het bestemmingsplan toegelaten oppervlakte aan bouwwerken wordt overschreden.

Dit geldt natuurlijk niet wanneer er – bijvoorbeeld – een nieuw bijgebouw bij de woning wordt gebouwd en daardoor niet meer wordt voldaan aan de eis (genoemd in artikel 2 bijlage II Bor) dat niet meer dan 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken.

De Afdeling bevestigt met deze uitspraak vandaag dat de ‘oude’ jurisprudentie onder de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (onder meer ABRvS 10 juli 2002, 200101969/1) wordt voortgezet.

Gevolgen bestemmingsplantoets (alleen) bouwvergunningvrij
Wanneer het tuinhuis niet meer voldoet aan de eisen van artikel 2 van bijlage II van het Bor, maar wel nog aan de eisen van artikel 3 van bijlage II van het Bor, dan is het tuinhuis ‘slechts’ bouwvergunningvrij (artikel 2.3, eerste lid Bor). Keiharde randvoorwaarde is wel dat het tuinhuis voldoet aan de regeltjes van het bestemmingsplan.

In dat geval moet het tuinhuis dus wél meetellen bij de vraag of de maximaal in het bestemmingsplan toegelaten oppervlakte wordt overschreden.

Past het tuinhuis niet binnen het bestemmingsplan, dan is er toch een bouwvergunning (omgevingsvergunning) nodig.

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 8 augustus 2012, 201105349/1/A1

Frank HabrakenDe ‘oude’ jurisprudentie over vergunningvrij bouwen wordt onder de Wabo voortgezet