Nieuws

Wanneer wordt een binnenplanse ontheffing door een rechter buitenspel gezet?

Wanneer je een bouwvergunning met een binnenplanse ontheffing verleent en deze zaak komt vervolgens voor de rechter, dan kan deze rechter de ontheffing buiten toepassing laten (ABRvS 28 juli 2010, 200906565/1/H1).

Op haar kop & carte blanche
Best ingrijpend, nietwaar? En toch kan dit kan gebeuren wanneer de ontheffing een wijziging van het gebruik mogelijk maakt die tot een ‘planologisch relevante wijziging van de bestemming’ leidt. Of wanneer die ontheffingsbevoegdheid in een ontheffingsmogelijkheid zonder beperking voorziet.

Met andere woorden: de ontheffing mag de bestemming niet op haar kop zetten of mag je geen carte blanche geven. In beide gevallen handel je immers in strijd met de wettelijke grondslag van deze ontheffing.

Onder het ‘pre-Wabo-tijdperk’ was deze grondslag te vinden in artikel 15 WRO, later in artikel 3.6 Wro en nu in artikel 2.12 Wabo. De Afdeling oordeelt in deze zaak overigens dat deze artikelen allemaal een pot nat zijn.

Belang voor bestemmingsplanmakers
Deze uitspraak is daarom ook van belang voor bestemmingsplanmakers. De ontheffingsbevoegdheden moeten de kaders van deze uitspraak in acht nemen. Zet met de ontheffingsbevoegdheden dus geen bestemming op haar kop en geef B&W geen carte blanche.

Ik kies in dit artikel voor de ‘binnenplanse ontheffing’, omdat iedereen dan meteen weet welke bevoegdheid ik hiermee bedoel. Onder de Wabo kennen we formeel immers meer ‘afwijkingsbesluiten’ (net zoals omgevingsvergunningen overigens. Vandaar de term ‘bouwvergunning’).

Hoe werkt dit in de praktijk?
In deze zaak wilde de appellant dat de ontheffing buiten toepassing werd gelaten. De rechter vond dit echter flauwekul. Het afwijkend gebruik (van het beoogde bouwplan) was in verhouding tot de totale omvang van de gronden met de geldende bestemming verwaarloosbaar klein. Wanneer het bouwplan klaar was, dan zou de bestemming daarom nog prima te realiseren zijn. Ook had het bouwplan maar een geringe ruimtelijke uitstraling.

Al met al was de planologische wijziging van de bestemming te gering om de ontheffingsbevoegdheid buitenspel te zetten.

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 2 juli 2012, 201204374/1/A1 en 201204374/2/A1

Frank HabrakenWanneer wordt een binnenplanse ontheffing door een rechter buitenspel gezet?