Nieuws

Bestemmingen hoeven niet populair te zijn, zolang je bestemmingsplan(procedure) maar een dikke pluim verdient

Het is natuurlijk mooi als je bestemmingsplan een groot draagvlak heeft. Toch zul je bij een omstreden project altijd zien dat tegenstanders jou (als vertegenwoordiger van de raad) verwijten dat het draagvlak van het project wel erg rooskleurig wordt afgeschilderd.

Dikke pluim
Maar als je bestemmingsplan ‘gewoon’ voldoet aan de wettelijke eis van een ‘goede ruimtelijke ordening’ en dit – indien nodig – ook met de nodige onderzoeken wordt onderbouwd, dan kun je met recht zeggen dat je de betrokken belangen goed hebt afgewogen. Zeker als je dan ook nog in het voortraject de belangen van de bij het project betrokken burgers, eigenaren, beheerders of maatschappelijke organisaties hebt geïnventariseerd en afgewogen.

Beleidsvrijheid
Dat er dan uiteindelijk bepaalde belangen voorrang krijgen op belangen van – bijvoorbeeld – bepaalde maatschappelijke organisaties, met als gevolg dat het draagvlak voor het project niet volledig is, is inherent aan de grote beleidsvrijheid bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Dit brengt het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening nou eenmaal met zich mee.

Natuurlijk moet je wel de procedureregeltjes in acht hebben genomen, zodat iedereen die dit wil, wel de gelegenheid heeft gehad om iets van het project te vinden.

Andere keuzes
Dat de betrokken maatschappelijke organisaties een andere keuze zouden hebben gemaakt, laat onverlet dat de beleidsvrijheid bij het vaststellen van een bestemmingsplan jou (de raad) het recht geeft om een impopulaire keuze (althans: in de ogen van de tegenpartij) te maken.

Laat in je motivering van je besluit in elk geval zien dat je het belang van de betrokken maatschappelijke organisaties hebt meegewogen. In dat geval is het belang van deze organisaties slechts één van de belangen die bij de belangenafweging zijn betrokken. En dan kan het zo zijn dat je meer gewicht toekent aan andere belangen.

Bron: vandaag bepaald ABRvS 27 juni 2012, 201006363/1/R4

Frank HabrakenBestemmingen hoeven niet populair te zijn, zolang je bestemmingsplan(procedure) maar een dikke pluim verdient