Nieuws

Houdbaarheidsdatum van onderzoeken voor besluiten binnen het omgevingsrecht zal straks minder snel verstrijken

Hoofdregel onderzoeksplicht
Op het moment dat je een besluit binnen het omgevingsrecht neemt, moet je rekening houden met de feiten en omstandigheden die dan gelden (ex nunc besluitvorming). Dat is de hoofdregel van artikel 3:2 Awb.

Nuancering hoofdregel
Binnenkort wordt deze hoofdregel ‘genuanceerd’ met een ‘houdbaarheidsbepaling’. Een besluit kan dan altijd worden gebaseerd op onderzoeken en gegevens van 2 jaar oud of jonger. In dat geval hoef je de actualiteit van je besluit niet verder te motiveren. Als je van de initiatiefnemer toch een recenter of actueler onderzoek eist, moet je hier toch een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld wanneer de aard van het besluit dit met zich meebrengt.

Wanneer de onderzoeken echter ouder zijn dan 2 jaar, dan kan de houdbaarheid van deze onderzoeken nog wel ter discussie staan (met alle gevolgen voor je motivering van dien).

Maar dat speelt eigenlijk alleen wanneer de actualiteit (of het gebrek hieraan) van de onderzoeken door appellanten ter discussie wordt gesteld of wanneer je aan je klompen had kunnen aanvoelen dat de onderzoeken toch wel erg oud zijn (dit geldt natuurlijk in mindere mate bij onderzoeken met een statisch karakter, zoals een bodem- of een archeologisch onderzoek).

Waarom deze nuancering?
Met deze houdbaarheidsbepaling wil de wetgever voorkomen dat besluitvorming tijdens de voorbereidingsprocedure iedere keer wordt ingehaald door nieuwe (input)gegevens en herberekeningen. Dit vertraagt de boel alleen maar en kost een hoop extra geld (aldus een vrije vertaling van de memorie van toelichting).

Wanneer van toepassing?
Deze houdbaarheidsbepaling geldt straks voor besluiten die je neemt op grond van bijvoorbeeld de Wet geluidhinder, de Wet bodembescherming, de Wabo-vergunningen waarop de uitgebreide procedure van toepassing is (artikel 13.1 en 13.5 Wet milieubeheer), de Wabo-vergunningen waarop de reguliere procedure van toepassing is (artikel 3.1a Wabo), de bestemmingsplannen en de inpassingplannen (artikel 3.37 Wro en Bro).

Als je dus in een van deze besluiten een onderzoek gebruikt van 2 jaar oud en er zijn toch meer actuele gegevens beschikbaar, dan handel je dus niet onzorgvuldig.

Bron: Kamerstukken 33 135

Frank HabrakenHoudbaarheidsdatum van onderzoeken voor besluiten binnen het omgevingsrecht zal straks minder snel verstrijken