Nieuws

Wanneer kun je nu handhavend optreden op grond van de zorgplicht van het Activiteitenbesluit?

Niet-uitputtend Activiteitenbesluit
Handhaving van de zorgplicht van het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) kan alleen voor zover het Activiteitenbesluit ‘niet-uitputtend’ is. Dit blijkt ook uit de nota van toelichting van het Activiteitenbesluit (nota van toelichting, blz. 114-115, Stb. 2007, 415).

Dat geldt overigens ook voor het stellen van maatwerkvoorschriften. Ook in dat geval moet het Activiteitenbesluit ‘niet-uitputtend’ zijn.

‘Uitputtend’ betekent dat er in het Activiteitenbesluit voor een bepaalde situatie of activiteit een limitatieve opsomming aan regeltjes is opgenomen. In deze zaak ging het bijvoorbeeld om het lozen van afstromend hemelwater. Anders dan de overtreder, was de Afdeling van mening dat het Activiteitenbesluit voor het lozen van hemelwater geen uitputtende regeling kent. De zorgplicht van het Activiteitenbesluit (artikel 2.1, lid 1) kan dan dus wel aan de orde zijn.

Onmiskenbare strijd met zorgplicht
Daarnaast kan – in het kader van de zorgplicht – handhavend worden opgetreden als het handelen of nalaten van de drijver van de inrichting onmiskenbaar in strijd is met de zorgplicht. Het is immers niet altijd duidelijk waartoe een bepaalde norm in een concreet geval exact verplicht.

In deze zaak vond de Afdeling het voor het bedrijf onmiskenbaar dat het bedrijf de milieugevolgen van de lozing van het hemelwater afkomstig van het bedrijf voorkomt of in ieder geval beperkt. Uit metingen was immers gebleken dat het hemelwater dat afkomstig was van het bedrijf sterk was verontreinigd.

Het bevoegd gezag had voor de vaststelling van die verontreinigingen een tabel gebruikt die ook wordt gehanteerd bij het verlenen van vergunningen op grond van de Wvo. De zorgplicht wordt in deze zaak waarschijnlijk onmiskenbaar overtreden omdat de waarden die bij vergunningverlening worden gehanteerd flink worden overtreden.

Bron: ABRvS 10 augustus 2011, M en R 2012/20, noot

Frank HabrakenWanneer kun je nu handhavend optreden op grond van de zorgplicht van het Activiteitenbesluit?