Nieuws

RO-tip: waarborg de uitgangspunten van je MER in de planregels van je bestemmingsplan

Uitgangspunten MER borgen in het plan
Wanneer je in een milieueffectrapportage (MER) voor een ruimtelijke ontwikkeling bepaalde uitgangspunten hanteert, vergeet dan niet deze uitgangspunten te waarborgen in de planregels.

Dit gebrek aan afstemming tussen deze MER en het bestemmingsplan is overigens wel te repareren. Je moet hiervoor alsnog de juiste planregeltjes opnemen.

Voorbeeld
In deze zaak voorzag het bestemmingsplan in een evenemententerrein met gebouwen en een bungalowpark met maximaal 350 vrijstaande recreatiewoningen. Voor het plan was een MER noodzakelijk. In deze MER werden een aantal uitgangspunten gehanteerd.

Recreatiewoningen & geluidshinder
In ieder geval juist was het uitgangspunt dat de beoogde recreatiewoningen bescherming kregen tegen geluidhinder. Deze eis wordt opgelegd vanuit een ‘goede ruimtelijke ordening’.

Wanneer immers regelmatig en voor een langere periode deze recreatiewoningen ook als zodanig worden gebruikt (nachtverblijf is bijvoorbeeld planologisch toegestaan), dan moet je deze woningen vanuit een ‘goede ruimtelijke ordening’ ook bescherming tegen geluidhinder bieden.

Overigens biedt de Wet geluidhinder voor deze recreatiewoningen geen bescherming.

Tot zover niks aan de hand.

Evenementenkalender in planregels
Voor het nieuwe evenemententerrein werd een indicatieve evenementenkalender voor de verkeers- en geluidsberekeningen als uitgangspunt genomen. En dan gaat het mis. De evenementenkalender had geen bindende werking, simpelweg omdat deze kalender niet in de planregels was opgenomen.

Aard, aantal & omvang evenementen in planregels
Verder had de MER als doel gesteld dat de overige evenementen op het evenemententerrein geen overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) zouden veroorzaken (afgezien van het driedaagse festival Lowlands).

Tussen haakjes: de Afdeling bestempelde het bungalowpark als het omgevingstype ‘rustige woonwijk’. En hier hoort volgens de Afdeling de voorkeursgrenswaarde van 45 dB(A) bij, zodat je ook vraagtekens kon plaatsen of met de berekende geluidsbelasting van 50 dB(A) wel een aanvaardbaar leefklimaat zou bestaan. Maar goed.

Om de dus toch al twijfelachtige doelstelling te halen, ging men in de MER bij de berekening van deze geluidsbelasting op het nieuwe bungalowpark uit van een bepaald aantal evenementen, voor een bepaalde duur en met een bepaald aantal bezoekers per evenementendag.

Een ‘mooie’ doelstelling met goede uitgangspunten. Alleen je hebt er niks aan. De uitgangspunten om tot deze doelstelling te komen waren niet vastgelegd in de planregels. De beoogde maximale geluidsbelasting was dan ook onvoldoende gewaarborgd in het plan.

Vorig jaar is al een paar keer bepaald (ABRvS 5 januari 2011, 200904136/1/R3, ABRvS 16 februari 2011, TBR 2011/99 en ABRvS 13 juli 2011, 200903724/1/R3) dat je in de planregels voor een evenemententerrein moet aangeven hoeveel evenementen, welke soort evenementen en hoeveel bezoekers dit evenemententerrein met zich mee zal brengen. De rechtszekerheid gebiedt immers duidelijkheid te bieden over de vraag welke milieugevolgen voor de omgeving van de evenementen kunnen optreden.

Ook zijn hierbij andere ruimtelijke aspecten, zoals verkeersaspecten, van belang. Denk hierbij aan de belasting van de aan- en afvoerwegen en de parkeerdruk die de beoogde evenementen met zich mee zullen brengen.

Begrippen in planregels
Ook ging men in de MER er van uit dat er alleen ‘kleinschalige en geluidarme evenementen’ zouden worden georganiseerd.

Maar in het plan werd het begrip ‘kleinschalig evenement’ wel gedefinieerd in de planregels, maar kwam dit begrip niet meer in de regels van de bestemming terug. In die regels werd alleen gesproken over een ‘evenement’. Het begrip ‘kleinschalig evenement’ was daarom betekenisloos. Volgens de regels van de bestemming waren er immers ook andere evenementen mogelijk.

Herkansing
De raad kreeg van de Afdeling een herkansing. Zo moest de raad alsnog de uitgangspunten van de MER waarborgen in de planregels.

Bron: afgelopen week bepaald in ABRvS 29 februari 2012, 201002029/1/T1/R2

Frank HabrakenRO-tip: waarborg de uitgangspunten van je MER in de planregels van je bestemmingsplan