Nieuws

Is de ‘Crisis- en herstelwet-beperking’ van het beroepsrecht voor decentrale overheden in strijd met internationale verdragen?

Als je het niet eens bent met een Crisis- en herstelwetbesluit van – bijvoorbeeld – onze minister, dan moet je als gemeente, raad of college je maar wenden tot de burgerlijke rechter. Het een en ander is nu geregeld in artikel 1.4 Crisis- en herstelwet.

De vraag is dan hoe zich dit verhoudt tot de internationale verdragen zoals het EVRM, het Handvest inzake lokale autonomie en het Verdrag van Aarhus?

EVRM
Het EVRM staat voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

Dit verdrag beschermt echter alleen de burger tegen de overheid. Een overheid kan hier dus geen beroep op doen (zie ook ABRvS 29 juli 2011, TBR 2011/153).

Handvest inzake lokale autonomie
Het Handvest bevat regels over de rechten en bevoegdheden van lokale overheden en strekt ertoe de autonomie van lokale overheden ten opzichte van de centrale overheden te beschermen en te versterken.

Maar ook hier krijg je nee op je rekest. Hetgeen relevant is om artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet opzij te schuiven is óf voor Nederland niet bindend verklaard (artikel 11 Handvest) óf de relevante artikelen (artikel 2 en 4 Handvest) zijn niet ‘self-executing’ en kunnen daarom een ieder niet verbinden, omdat deze artikelen eerst nog in nationale wetgeving gegoten zouden moeten worden (artikel 93 Grondwet).

Verdrag van Aarhus
Dit Verdrag gaat over de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter wanneer het om milieuzaken gaat.

Ook dit verdrag kan je echter niet helpen. Volgens de Afdeling kun je als gemeente nog altijd naar de burgerlijke rechter. Op die manier is ook een effectieve rechtsbescherming gewaarborgd. Dat een civielrechtelijke procedure duurder is en langer duurt dan een bestuursrechterlijke procedure is geen argument.

Kanttekening
Maar toch… Hoe zich dit alles verhoudt tot de achterliggende doelstelling van de beperking van het beroepsrecht voor decentrale overheden? De regering vond het immers onwenselijk dat overheden tegen elkaars besluiten beroep konden instellen. Dat moest maar wat minder.

Bron: ABRvS 7 december 2011, BR 2012/27, noot (februari 2012)

Frank HabrakenIs de ‘Crisis- en herstelwet-beperking’ van het beroepsrecht voor decentrale overheden in strijd met internationale verdragen?