Nieuws

De richtafstanden van de brochure “Bedrijven en milieuzonering” kun je gebruiken voor nieuwe situaties én bestaande situaties

Eén van de pijlers van een goede ruimtelijke ordening is dat je ruimtelijk besluit voorziet in het voorkómen van hinder en gevaar. Dit kan prima, wanneer je – vooral – bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht neemt tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen).

‘Groene boekje’
Hiervoor kennen we sinds jaar en dag de brochure “Bedrijven en milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG-brochure). Ook wel het ‘Groene boekje’ genoemd, hoewel het boekje al jaren niet meer groen is. Maar goed.

Hulpmiddel
De afstanden van de VNG-brochure zijn geen keiharde normen, maar geven een indicatie weer van de juiste afstanden tussen – bijvoorbeeld – een rustige woonwijk en een veldsportcomplex met verlichting. Je moet de VNG-brochure dus zien als een hulpmiddel. De afstanden worden aanbevolen in verband met verschillende milieuaspecten (geluid, geur, etc.).

Wanneer bruikbaar?
Deze richtafstanden zijn in principe alleen bedoeld voor nieuwe situaties en niet voor de toetsing van bestaande situaties.

Maar het laten voortbestaan van een bestaande situatie kan onder omstandigheden in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening, wanneer de nadelige gevolgen hiervan zo groot zijn dat dit in alle redelijkheid niet meer acceptabel is. De VNG-brochure kan in zoverre bij bestaande conflictsituaties een indicatie geven van de mate van hinder (ABRvS 25 juni 2003, 200203362/1 en ABRvS 19 november 2008 200707975/1).

Dus mocht er sprake zijn van een ‘conflicterende situatie’ tussen die rustige woonwijk en een veldsportcomplex, maak je dan niet druk of er sprake is van een nieuwe of bestaande situatie. In beide situaties moet de ene functie de andere niet ‘bijten’. Een goede ruimtelijke ordening dus.

In deze zaak werd een binnenplanse ontheffing en bouwvergunning voor 12 lichtmasten van 11 meter hoog geweigerd. De tennisvereniging wilde met deze lichtmasten nog een aantal bestaande tennisbanen van verlichting voorzien.

B&W vonden dit echter maar niks. Er lagen namelijk 20 woningen dichter dan 50 meter van het tennispark. De eerdergenoemde 3 tennisbanen konden met deze verlichting daarom langer worden gebruikt, met alle gevolgen voor de geluidhinder van dien.

De discussie of er in dit geval nou sprake was van een nieuwe of bestaande situatie (zeg ’t maar), was voor de Afdeling echter niet zo interessant. Het bestreden besluit van B&W bleef overeind.

Bron: ABRvS 15 februari 2012, 201107521/1/A1

Frank HabrakenDe richtafstanden van de brochure “Bedrijven en milieuzonering” kun je gebruiken voor nieuwe situaties én bestaande situaties