Nieuws

Constateer je bij een verwaarloosd monument gebroken beglazing en gaten in goten? Handhavend optreden is dan het devies!

Onze hoogste bestuursrechter heeft onlangs uitgesproken, dat het passief verwaarlozen van een monument een reden is om hiertegen handhavend op te treden.

Grondslag handhaving tegen verwaarlozing monument
Je mag immers niet zonder vergunning een beschermd monument herstellen, gebruiken of laten gebruiken op een manier dat dit monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.

Dit is voor rijksmonumenten bepaald in artikel 2.1, lid 1 onder f Wabo (vroeger: in artikel 11 Monumentenwet 1988) en voor provinciale en gemeentelijke monumenten in artikel 2.2, lid 1 onder b Wabo (vroeger: artikel 10 model-monumentenverordening).

Voorbeelden verwaarlozing monument
Of een monument op deze wijze in gevaar wordt gebracht, moet je natuurlijk van geval tot geval beoordelen.

Maar volgens de wetsgeschiedenis van dit verbod (voorheen specifiek geregeld in artikel 11, lid 2 onder b Monumentenwet 1988 en artikel 10 onder b model-monumentenverordening) moet je bij deze strafbare verwaarlozing van een monument denken aan het langdurig openlaten van daken, dakramen, ramen en deuren. Regen kan daardoor immers ongehinderd naar binnen vallen.

Ook wanneer door deze verwaarlozing goten en afvoeren niet goed functioneren, is dit een reden om de overtreder van dit verbod tot de orde te roepen (Kamerstukken II 1987-1988, 19 881, nr. 6, blz. 33).

Het gaat hier dus niet zozeer om actieve handelingen, maar om een passieve verwaarlozing van een monument. Onder de handelingen ‘herstellen, gebruiken of laten gebruiken op een manier dat een beschermd monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht’ moet je dus ook ‘nalaten’ scharen.

En met de beginselplicht tot handhaving kom je er dus (bijzondere omstandigheden daargelaten) niet onderuit om deze verwaarlozing van beschermde monumenten bij de wortel aan te pakken.

Bron: ABRvS 1 februari 2012, 201101486/1/A2

Frank HabrakenConstateer je bij een verwaarloosd monument gebroken beglazing en gaten in goten? Handhavend optreden is dan het devies!