Nieuws

Je legt het ontwerpbesluit te laat ter inzage. Onder welke omstandigheden schenkt de bestuursrechter jou vergiffenis?

Er zijn in het omgevingsrecht nogal wat besluiten die met de zogenaamde ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ (van afdeling 3.4 Awb) tot stand komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, ‘Wabo-projectbesluiten’, etc.

Een van de procedureregels van deze voorbereidingsprocedure is dat het ontwerpbesluit (met de relevante bijlagen) 6 weken ter inzage moet liggen (artikel 3:16, eerste lid Awb).

Wanneer je (om wat voor reden dan ook) dit ontwerpbesluit te laat ter inzage legt, maar wel de einddatum van de terinzagelegging respecteert, dan hoeft dit voor je besluit niet per se fataal te zijn. Deze vlieger gaat echter alleen op wanneer belanghebbenden niet in hun belangen zijn geschaad.

Maar wanneer zijn de belangen van belanghebbenden niet geschaad? Nou, denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende omstandigheden:
• Belanghebbenden moeten evengoed de kans hebben gekregen om alsnog zienswijzen in te dienen. En wanneer er dan zienswijzen zijn ingediend, dan moeten deze zienswijzen ook in de belangenafweging van het besluit zijn betrokken. Ook moeten de belanghebbenden een ontvankelijk beroep hebben kunnen instellen.
• In de periode dat het ontwerpbesluit niet ter inzage lag (terwijl dit dus wel had moeten gebeuren), is geen enkele keer om inzage van het ontwerpbesluit verzocht. Dit gegeven moet ook niet worden betwist.
• En er moeten verder geen (andere) belanghebbenden zijn die door dit verzuim geen zienswijzen naar voren hebben kunnen brengen.

Onder deze omstandigheden kan een bestuursrechter dit gebrek passeren en jouw verzuim vergeven.

Wanneer het verzuim zich beperkt tot een aantal dagen, moet dit voor jou (namens het bestuursorgaan) goed te repareren zijn. Het is dan immers voor appellanten lastig aan te tonen dat de eerdergenoemde omstandigheden niet opgaan.

Het mag echter duidelijk zijn, dat naarmate het verzuim een groter tijdsbestek van de terinzagelegging betreft, je het bij de bestuursrechter moeilijker krijgt.

Bron: ABRvS 18 januari 2012, 201103647/1/H2

Frank HabrakenJe legt het ontwerpbesluit te laat ter inzage. Onder welke omstandigheden schenkt de bestuursrechter jou vergiffenis?