Nieuws

Ratio van de regeltjes van de bouwverordening blijft van belang, ook al zet je die regeltjes in je Wabo-projectbesluit buitenspel

Voorrangsregels
Als de regeltjes van de bouwverordening niet overeenstemmen met de regeltjes van een bepaald bestemmingsplan, dan staan de regeltjes van de bouwverordening buitenspel (artikel 9 Woningwet).

Deze spelregel geldt echter ook wanneer een vrijstelling in de zin van artikel 19 WRO (ja, die procedures lopen nog) iets mogelijk maakt, wat niet overeenkomt met de bouwverordening. Ook dan moet de bouwverordening wijken (ABRvS 3 augustus 2011, 201100024/1/H1).

En dat zal bij een ‘Wabo-projectbesluit’ niet veel anders worden uitgelegd.

Maar let op: bij het verlenen van een ‘Wabo-projectbesluit’ mag je het belang dat de desbetreffende bepaling uit de bouwverordening beoogt te beschermen niet uit het oog verliezen.

Praktijkvoorbeeld
Neem nou artikel 2.5.17 van de (model-)bouwverordening. Het doel van deze bepaling is de mogelijkheid tot onderhoud te waarborgen en te voorkomen dat door ontoegankelijke tussenruimtes hinder ontstaat door vervuiling.

In deze zaak voorzag het bouwplan (verleend met een artikel 19 WRO) in een ruimte tussen de beoogde garage en het pand van zijn buurman (appellant) van 60 cm. Het college volstond met de mededeling dat die tussenruimte voldoende was voor onderhoud en reiniging.

In het bestreden besluit werd echter met geen woord gerept over de concrete bezwaren van de buurman. En dat motiveringsgebrek werd het besluit fataal.

Kortom, de regeltjes van de bouwverordening zijn er niet voor niks. Als je hiervan wil afwijken in een bestemmingsplan of een ‘Wabo-projectbesluit’ dan is dat prima, maar hou dus wel rekening met het achterliggend belang van die regeltjes van de bouwverordening. Een motivering is dan wel het minste.

Bron: ABRvS 18 januari 2012, 201103748/1/H1

Frank HabrakenRatio van de regeltjes van de bouwverordening blijft van belang, ook al zet je die regeltjes in je Wabo-projectbesluit buitenspel