Nieuws

De griffier van de rechtbank nodigt jou uit voor de zitting. Per fax. En dat kan fatale gevolgen hebben voor de uitspraak van die rechtbank

Aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging moet
Wanneer je door de griffier van de rechtbank wordt uitgenodigd voor een zitting, dan moet hij dit
per aangetekende brief of per brief met ontvangstbevestiging doen (artikel 8:37, eerste lid Awb). Tenzij de rechtbank anders bepaalt.

Dit is een voorschrift van openbare orde, zodat de ‘hogerberoepsrechter’ dit ambtshalve toetst (CRvB 23 maart 1999, AB 1999/318). Er bestaat daarom voor de rechtbank weinig ruimte om van dit voorschrift af te wijken.

Tussen haakjes: dit voorschrift is ook van toepassing op oproepingen van – bijvoorbeeld – getuigen of deskundigen, de verzending van een afschrift van de uitspraak en van het proces-verbaal van de mondelinge uitspraak aan partijen.

Fax mag niet
Per fax een uitnodiging voor een zitting sturen mag dus niet (zie ook ABRvS 5 januari 2004, ABkort, 2004/131).

Fax mag echt niet?
Vreemd genoeg is het daarom dat in de Procesregeling bestuursrecht 2010 als richtlijn is opgenomen dat de uitnodiging ook per fax kan worden verstuurd. Verzending per fax is immers een vorm van elektronisch verkeer. En wanneer een wettelijk voorschrift verzending voorschrijft per aangetekende brief (zoals in artikel 8:37 Awb), dan is elektronische verzending (per fax) niet mogelijk (MvT, Kamerstukken 31 867, nr. 3, p. 9-10).

Dus zowel de Afdeling als de wetgever zijn van mening dat een uitnodiging voor een zitting per fax uit den boze is.

Sisser
In deze zaak (vrijstelling/bouwvergunning) liep deze fout overigens met een sisser af. De appellant gaf in de zitting bij de Afdeling aan dat hij de uitnodiging niet had ontvangen en daarom niet op de zitting van de rechtbank was verschenen.

Hij vond echter dat deze fout wel in de uitspraak opgenomen moest worden, maar dat dit nu ook weer niet gevolgen voor de aangevallen uitspraak van de rechtbank zou moeten hebben.

De Afdeling zag dan ook geen aanleiding om de aangevallen uitspraak te vernietigen.

Bron: ABRvS 18 januari 2012, 201104887/1/H1

Frank HabrakenDe griffier van de rechtbank nodigt jou uit voor de zitting. Per fax. En dat kan fatale gevolgen hebben voor de uitspraak van die rechtbank