Nieuws

Handige tekst & uitleg in 1 uitspraak over het Bevi & bestemmingsplannen

Geen ‘Bevi-onderscheid’ tussen bestaand en nieuw
Wanneer je in een bestemmingsplan bestaande ‘Bevi-bedrijven’ opneemt en verder niet voorziet in nieuwe beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), dan moet je evengoed toetsen aan de in artikel 8 Bevi gestelde grens- en richtwaarden.

Het Bevi maakt immers geen onderscheid tussen de vaststelling van ruimtelijke besluiten (Wro) voor geheel nieuwe, “maagdelijke” gebieden enerzijds en de vaststelling van ruimtelijke besluiten voor al aanwezige of al geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten anderzijds (Nota van toelichting op het Bevi, Stb. 2004, 250).

Risicocontour op verbeelding
Ook kan de vertaling van deze grens- en richtwaarden in bestemmingsplannen op verschillende manieren plaatsvinden. Zo is het goed mogelijk (hoeft dus niet) om risicocontouren op te nemen op de verbeelding van het bestemmingsplan.

Als je de Wro in samenhang met de Wet milieubeheer en het Bevi leest, dan heb je de grondslag te pakken voor het opnemen van deze risicocontouren op de verbeelding van een bestemmingsplan (uiteraard gekoppeld aan de regels).

Deze risicocontouren en de regels kunnen daarmee ook gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de Bevi-inrichtingen zelf. Maar dit past prima in het plaatje van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Juist in het kader van de externe veiligheid kan aanleiding bestaan om de gebruiksmogelijkheden van bedrijven en het daarbij behorende risico te reguleren in een bestemmingsplan.

Definitie van beperkt kwetsbaar object en kwetsbaar object
Verder is de opsomming van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten in het Bevi niet limitatief van aard. Je kunt daarom zelf in je bestemmingsplan ruimte geven aan deze begrippen. Zo kun je in je bestemmingsplan de begrippen beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten van het ‘niet uitputtende Bevi’ nader omschrijven. Hierbij mag je echter geen beperking aanbrengen op het beschermingsregime van het Bevi.

Bron: ABRvS 11 januari 2012, 201004758/1/R3

Frank HabrakenHandige tekst & uitleg in 1 uitspraak over het Bevi & bestemmingsplannen