Nieuws

Tip: hoe moet je in een bestemmingsplanprocedure maatregelen borgen om negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied te voorkomen?

In de regels van een bestemmingsplan. Dat was in de onderhavige zaak niet gebeurd. In het geding was een bestemmingsplan voor woningbouw in de buurt van een Natura 2000-gebied. In deze zaak had men deze maatregelen opgenomen in (koop)overeenkomsten met de toekomstige bewoners van de beoogde woningen. Fout dus. Zelfs kettingbedingen in deze overeenkomsten maakten bij de Afdeling geen indruk.

Voor de openbare ruimte zouden deze overeenkomsten sowieso geen uitkomst bieden. Maar ook als het gaat om particuliere gronden, dan zul je deze maatregelen in de regels van een bestemmingsplan moeten gieten.

Broodnodige maatregelen
Het gaat hier immers om maatregelen die (gebaseerd op een passende beoordeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998) broodnodig zijn om negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied te voorkomen. Indien je deze maatregelen niet verankert in een bestemmingsplan, dan handel je in strijd met de Natuurbeschermingswet 1998 (artikel 19j).

Kaders Nbwet reiken verder dan Wro
Overigens moet je deze maatregelen in een bestemmingsplan niet zien vanuit een ‘goede ruimtelijke ordening’ (in de zin van artikel 3.1, lid 1 Wro). Hoewel dat in deze zaak best verdedigbaar zou zijn. Het ging hier namelijk om maatregelen die lichtverstoring tegengaan. Nu vereist het criterium van een ‘goede ruimtelijke ordening’ dat de maatregelen in ieder geval ruimtelijk relevant zijn (rekbaar begrip). En de lichtuitstraling is van invloed op de gebruiksmogelijkheden (natuurbehoud) binnen het Natura 2000-gebied.

Alleen de kaders van de Natuurbeschermingswet reiken verder dan het criterium van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Allesbepalend bij deze wet zijn immers de ‘instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied’. Als daarvoor voorschriften of beperkingen noodzakelijk zijn, dan kun je die in een ruimtelijk besluit opnemen. Ongeacht de ‘mitsen en maren’ van andere wetgeving. Die kun je hiermee eenvoudig opzij schuiven (Memorie van Toelichting van artikel 19e / tegenwoordig 19j, Kamerstukken II 2001/02, 28 171, nr. 3, p. 37).

Bron: ABRvS 13 juli 2011, TBR 2011/152, noot (september 2011)

Frank HabrakenTip: hoe moet je in een bestemmingsplanprocedure maatregelen borgen om negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied te voorkomen?