Nieuws

Mag je na de terinzagelegging van het ontwerp besluit de aanvraag nog wijzigen?

Er wordt van jou verwacht dat je een besluit neemt op de aanvraag zoals deze is ingediend en ter inzage is gelegd. Wanneer je hierbij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (van afdeling 3.4 Awb) doorloopt, dan mag de aanvraag na de terinzagelegging (van de aanvraag en het ontwerp besluit) niet meer gewijzigd of aangevuld worden.

Maar zoals zo vaak, kent deze regel ook een uitzondering. Namelijk wanneer vast staat dat door de wijzigingen en aanvullingen van de aanvraag derden niet zijn benadeeld.

In deze zaak werd een milieuaanvraag na de terinzagelegging gewijzigd en aangevuld. B&W hadden hier echter schoon genoeg van, omdat de aanvraag vóór de vaststelling van het ontwerp besluit ook al vaker was gewijzigd.

Alleen de wijziging en aanvulling ná de terinzagelegging had niet tot gevolg dat de milieubelasting groter werd. Derden werden dus niet hierdoor benadeeld. De Afdeling tikte daarom B&W op de vingers.

Bron: ABRvS 27 oktober 2010, M&R 2011/2

Frank HabrakenMag je na de terinzagelegging van het ontwerp besluit de aanvraag nog wijzigen?