Nieuws

Zienswijzenperiode verstreken? Dan kan het toch nog zin hebben om een zienswijze in te dienen

Wanneer de zienswijzenperiode (terinzagelegging van een ontwerp bestemmingsplan) is verstreken en je had nog geen zienswijze ingediend, dan kan het toch nog zin hebben om dit alsnog te doen.

De gemeenteraad mag namelijk ook (ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan) het bestemmingsplan wijzigen naar aanleiding van een niet tijdig ingediende zienswijze.

Uitgangspunt is natuurlijk dat niet tijdig ingediende zienswijzen niet meer bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan worden betrokken (artikel 3.8 Wro en artikel 3:16 Awb).

Maar de aard van het besluit (vaststelling van het bestemmingsplan) leent zich er voor dat de raad niet tijdig ingediende zienswijzen alsnog in zijn besluit meeneemt. Alleen dat moet dan
wel ‘ambtshalve’ gebeuren. De Wro noch de Algemene wet bestuursrecht staat hieraan in de weg.

Het is overigens niet de bedoeling dat een ieder (maar vooral degene die door deze wijziging wordt ‘getroffen’) opnieuw een zienswijze kan indienen tegen deze wijziging van het bestemmingsplan.

De raad is immers – tot een bepaalde hoogte – bevoegd om bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp.

Bron: ABRvS 23 november 2011, 201012043/1/R1

Frank HabrakenZienswijzenperiode verstreken? Dan kan het toch nog zin hebben om een zienswijze in te dienen