Nieuws

Toon ook bij 30 km-wegen aan dat je daar prima kunt wonen en borg dit in een voorwaardelijke verplichting

Een weg met een maximum snelheid van 30 km kent geen geluidszone (artikel 74 Wet geluidhinder). Wanneer de geplande woningen echter een geluidsbelasting kennen die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde (van 48 dB en de maximum hogere grenswaarde van 53 dB), dan zul je toch moeten motiveren dat het in die woningen prima vertoeven is.

Als hiervoor echter nadere eisen noodzakelijk zijn (denk aan de situering van geluidgevoelige ruimten en geluidluwe gevels), neem deze eisen dan ook als voorwaardelijke verplichting in de regels van je bestemmingsplan op. Verzuim je dit, dan gaat er een streep door je bestemmingsplan.

Wanneer de berekende geluidswaarde lager is dan de voorkeurswaarde, dan is er wel sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Bron: ABRvS 24 augustus 2011, JM 2011/106, noot (oktober 2011)

Frank HabrakenToon ook bij 30 km-wegen aan dat je daar prima kunt wonen en borg dit in een voorwaardelijke verplichting