Nieuws

RvS vandaag. Bij een invorderingsbeschikking bestaat nauwelijks ruimte voor discussies

Je hebt een last onder dwangsom opgelegd en je bent van mening dat de overtreder inmiddels ook dwangsommen heeft verbeurd. Je moet daarom nu een invorderingsbeschikking afgeven (artikel 5:37 Awb).

Overtreder?
Bij zo’n invorderingsbeschikking kan niet meer ter discussie staan wie die dwangsommen nou verbeurt als de last wordt overtreden. Dat kan alleen worden aangekaart bij de bezwaar- en beroepsprocedures tegen de dwangsombeschikking. Als dit echter door de aangeschreven overtreder in die procedure wordt nagelaten, dan staat in andere procedures (bij de invorderingsbeschikking) vast dat hij ook daadwerkelijk de overtreder is.

Escape?
Is er voor deze overtreder nog een ‘escape’? Nee, eigenlijk niet. Als je als college A zegt, moet je immers ook B zeggen. Dat is in een notendop de verwachting die de wetgever bij het wetsartikel over de invorderingsbeschikking uitspreekt.

Net als ieder besluit moet je ook een invorderingsbeschikking motiveren. Naast de feiten dat de dwangsommen ook daadwerkelijk zijn verbeurd, kun je dit in de meeste gevallen gemakkelijk afdoen door te stellen dat er geen reden is om af te zien van invordering.

Een adequate handhaving vergt immers dat opgelegde sancties ook worden geëffectueerd en dus dat verbeurde dwangsommen ook worden ingevorderd. Alleen in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien (Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, blz. 115).

In deze zaak waren illegaal bomen gekapt die onderdeel uitmaakte van een monument. De overtreder probeerde in deze rechtszaak vervolgens op allerlei manieren de zwarte piet toe te spelen naar de houtaannemer. De Afdeling veegde dit alles van tafel. Dit waren geen bijzondere omstandigheden om af te zien van invordering.

Als je de overtreder toch tegemoet wil komen, dan kun je altijd nog een betalingsregeling treffen. Dat is immers iets anders dan het afzien van invordering.

Bron: ABRvS 16 november 2011, 201104644/1/H2

Frank HabrakenRvS vandaag. Bij een invorderingsbeschikking bestaat nauwelijks ruimte voor discussies