Nieuws

RvS vandaag. Een gemeenteraad heeft geen exclusieve bevoegdheid om planologisch beleid te voeren.

Ook het college van burgemeester en wethouders mag opkomen voor de ruimtelijke ordening van het grondgebied van een gemeente. Dit was overigens al eerder bepaald in ABRvS 14 mei 2008, 200704234/1.

Dit belang van B&W kun je ook afleiden uit verschillende bepalingen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Het college van B&W was daarom een belanghebbende (als bedoeld in artikel 1:2 Awb) bij deze zaak. In deze zaak was een bestemmingsplan in het geding, waarin grootschalige/perifere detailhandel, een hotel en een aantal leisurefuncties mogelijk werden gemaakt.

De buurgemeente was bang voor een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in de regio. Het bestemmingsplan werd daarom door B&W van deze buurgemeente bestreden bij de bestuursrechter.

De gemeente die het bestemmingsplan had vastgesteld vond echter dat het beroep van B&W niet-ontvankelijk moest worden verklaard, omdat alleen een gemeenteraad de exclusieve bevoegdheid heeft om planologisch beleid te voeren.

Die vlieger gaat dus niet op.

Bron: Vz. ABRvS 8 november 2011, 201108336/2/R1

Frank HabrakenRvS vandaag. Een gemeenteraad heeft geen exclusieve bevoegdheid om planologisch beleid te voeren.