Nieuws

RvS vandaag. Nuttige tekst & uitleg over het (Wabo) planologisch kruimelgeval ‘bijbehorend bouwwerk’

Met de regeling van de planologische kruimelgevallen kun je van een bestemmingsplan afwijken.

Vandaag heeft de Afdeling nuttige tekst & uitleg gegeven over planologische kruimelgevallen in het algemeen en de categorie ‘bijbehorend bouwwerk’ in het bijzonder (artikel 4 van bijlage II Bor):
• De bevoegdheid om voor planologische kruimelgevallen af te wijken van een bestemmingsplan is alleen beperkt tot de gevallen die in artikel 4 van bijlage II Bor zijn genoemd. De bevoegdheid is niet alleen beperkt tot planologisch ondergeschikte gevallen.
• Verder is de toepassing van de categorie in artikel 4, eerste lid van bijlage II Bor niet beperkt tot één bijbehorend bouwwerk per perceel of aanvraag om omgevingsvergunning.
• Je kunt met de regeling van de planologische kruimelgevallen niet alleen afwijken van de bouwregels, maar ook van de gebruiksregels van een bestemmingsplan.

Nadere tekst & uitleg
In het geding was een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bouwmarkt en tuincentrum tot een Plan-it bouwmarkt en het oprichten van de drive-in. De activiteit was echter in strijd met de bouwregels van het bestemmingsplan. B&W verleenden daarom de vergunning uiteindelijk met de regeling van de planologische kruimelgevallen (zie hiervoor artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2º Wabo, artikel 2.7 Bor en artikel 4 van bijlage II Bor).

Voor deze zaak kon met deze regeling een vergunning worden verleend voor een ‘bijbehorend bouwwerk binnen de bebouwde kom.’

Planologisch ondergeschikt geval?
Appellant gooide echter alles in de strijd om te betogen dat B&W deze regeling van de planologische kruimelgevallen niet mochten gebruiken.

Zo was hij van mening dat met de regeling van de planologische kruimelgevallen alleen een omgevingsvergunning kon worden verleend voor planologisch ondergeschikte gevallen.

Maar uit de tekst van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2º Wabo blijkt nergens dat deze bevoegdheid is beperkt tot planologisch ondergeschikte gevallen. Deze bevoegdheid is alleen beperkt tot de gevallen die in artikel 4 van bijlage II Bor zijn genoemd.

Geen beperking in aantallen bijbehorende bouwwerken
Ook is de toepassing van de categorie in artikel 4, eerste lid van bijlage II Bor niet beperkt tot één bijbehorend bouwwerk per perceel of aanvraag om omgevingsvergunning. Artikel 4 heeft tot doel de gevallen aan te wijzen waarvoor met de regeling van de planologische kruimelgevallen in afwijking van een bestemmingsplan een vergunning kan worden verleend, maar stelt geen beperkingen aan het aantal. Tenzij dit uitdrukkelijk wel wordt genoemd.

Ook uit de definitie van ‘bijbehorend bouwwerk’ (artikel 1, eerste lid van bijlage II Bor: ‘uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel een functioneel daaraan verbonden bouwwerk’) kun je niet afleiden dat artikel 4, eerste lid van bijlage II Bor is beperkt tot één bijbehorend bouwwerk.

Verder kon de drive-in worden aangemerkt als een ‘bijbehorend bouwwerk’, omdat deze een planologische relatie had aan het gebruik van het hoofdgebouw als bouwmarkt (functioneel verbonden dus).

Planologisch kruimelgeval wanneer strijd met bouw én gebruik bestemmingsplan
Wanneer je in afwijking van een bestemmingsplan gronden of bouwwerken gebruikt, dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Aldus artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c Wabo.

Het ‘gebruiken’ in dit wetsartikel moet je echter in ruime zin uitleggen. Dit begrip ‘gebruiken’ heeft niet alleen betrekking op het gebruik van gronden of bouwwerken, maar ook op het bouwen en slopen van bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (Kamerstukken II 2008/09, 31 953, nr. 3, blz. 46-47).

In een notendop betekent dit dat je met de regeling van de planologische kruimelgevallen niet alleen kunt afwijken van de bouwregels, maar ook van de gebruiksregels van een bestemmingsplan.

Artikel 4, eerste lid van bijlage II Bor wijst alleen type bouwwerken aan waarvoor je met de regeling van de planologische kruimelgevallen kunt afwijken van een bestemmingsplan.

Al met al had het college in deze zaak daarom rechtmatig de omgevingsvergunning (met de regeling van de planologische kruimelgevallen) verleend.

Bron: ABRvS 26 oktober 2011, 201103159/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag. Nuttige tekst & uitleg over het (Wabo) planologisch kruimelgeval ‘bijbehorend bouwwerk’