Nieuws

RvS vandaag. Eigendom van gronden is niet interessant bij de vraag of een project overeenstemt met een ‘goede ruimtelijke ordening’

In deze zaak was een zoekgebied landbouwontwikkelingsgebied (LOG) door een gemeente nader begrensd, om de milieuruimte binnen het LOG veilig te stellen voor de bedrijven die elders het woon- en leefklimaat aantasten naar het LOG te kunnen verplaatsen. Op deze manier wordt immers weer een knelpunt opgelost.

Eigendom niet interessant
Wanneer je dan eigenaar van gronden bent, die buiten deze nadere begrenzing vallen, dan heb je pech wanneer je voor je gronden een projectaanvraag voor een varkensstal indient.
Voor de Afdeling is de eigendom van de gronden immers geen criterium bij de vraag of het project overeenstemt met een goede ruimtelijke ordening.

‘Oude’ milieuvergunning ook niet interessant
Ook wanneer er voor deze gronden in de periode tot 1 juli 2008 een milieuvergunning is verleend voor een vleesvarkens- en zeugenhouderij, maakt dit op de Afdeling weinig indruk.

Bij deze ‘oude’ milieuvergunning heeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling immers geen rol gespeeld. Dit speelde slechts bij de toets van een bouwvergunning. Daar was in deze zaak destijds ook op gewezen.

Pas op 1 juli 2008 bood de Wet milieubeheer (artikel 8.9, derde lid) een grondslag voor het weigeren van een milieuvergunning wegens strijd met het bestemmingsplan.

Bron: ABRvS 19 oktober 2011, 201010580/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag. Eigendom van gronden is niet interessant bij de vraag of een project overeenstemt met een ‘goede ruimtelijke ordening’