Nieuws

RvS vandaag: het speelveld van het relativiteitsvereiste van de Crisis- en herstelwet is groter dan je in eerste instantie zou denken

Inhoud relativiteitsvereiste
Wil je met succes een ‘Crisis- en herstelwet-besluit’ aanvallen, dan zal de geschonden rechtsregel in het leven moeten zijn geroepen om – ook – jouw belangen te beschermen. Alleen dan kan de rechter het besluit vernietigen (artikel 1.9 Crisis- en herstelwet).

Reikwijdte relativiteitsvereiste
Je bezwaren hoeven dan niet alleen betrekking te hebben op de gebruiksmogelijkheden van je eigen grond of bouwwerken die door het ruimtelijk besluit worden ingeperkt.
Nee, je bezwaren kunnen dan ook betrekking hebben op nieuwe bestemmingen (en de regeltjes die daarbij horen) voor gronden in je directe omgeving. Deze nieuwe bestemmingen (en regels) kunnen immers nadelige invloeden hebben op de gebruiksmogelijkheden of de waarde van je eigen gronden of bouwwerken.

Hoe pakt dit uit in de praktijk?
In deze zaak ging het om een bestemmingsplan voor 172 woningen op een afstand van 120 meter van een bedrijventerrein. Met deze afstand bestaat de kans dat de bedrijfsactiviteiten van invloed kunnen zijn op het woon- en leefklimaat van de toekomstige bewoners van deze 172 woningen. De bedrijfsvoering van de bedrijven op dit terrein kan dan worden belemmerd.

Vooral het milieuaspect geurhinder was hier in het geding. Nu de bedrijven op het industrieterrein door de bouw van de nieuwe woningen mogelijk geconfronteerd zullen worden met meer klachten over geurhinder, kunnen de bedrijven aanvoeren dat in het plangebied geen goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd. Het relativiteitsvereiste (artikel 1.9 Chw) staat dit bezwaar niet in de weg.

Dit is geheel in lijn met ABRvS 1 juni 2011, BR 2011/123.

Bron: Vz. ABRvS 6 oktober 2011, 201106658/2/R3

Frank HabrakenRvS vandaag: het speelveld van het relativiteitsvereiste van de Crisis- en herstelwet is groter dan je in eerste instantie zou denken