Nieuws

RvS vandaag: wanneer kun je succesvol een herhaald verzoek om een voorlopige voorziening indienen?

Wanneer je 1e verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening is afgewezen, kun je evengoed nog een poging wagen.

Deze poging zal alleen succes hebben, wanneer:
• je feiten of omstandigheden op tafel legt die voor jou bij het 1e verzoek niet bekend waren. Ook mag men jou niet kunnen verwijten dat je toen al met deze feiten of omstandigheden bekend had kunnen zijn;
• alternatief = wanneer je nieuwe feiten of omstandigheden van ná de uitspraak op het vorige verzoek aankaart, die het herhaalde verzoek rechtvaardigen.

In deze zaak was hier geen sprake van. Er was geen (nieuwe) aanleiding om nu wél een voorlopige voorziening te treffen.

Ook een nadien vastgestelde structuurvisie (in de zin van artikel 2, derde lid Wro) rechtvaardigde geen herhaald verzoek. Aan een structuurvisie is immers niemand rechtstreeks gebonden. Een structuurvisie biedt slechts duidelijkheid over welke ruimtelijke koers de raad vaart en hoe de raad denkt deze voorgenomen ontwikkelingen te realiseren. Maar het biedt bijvoorbeeld geen bouwtitel.

Het verzoek om voorlopige voorziening werd daarom nog een keer afgewezen.

Bron: ABRvS 4 oktober 2011, 201010568/3/R4

Frank HabrakenRvS vandaag: wanneer kun je succesvol een herhaald verzoek om een voorlopige voorziening indienen?