Nieuws

Ik wil een bestemmingsplan gefaseerd laten uitvoeren. Hoe regel ik dat dan?

• Neem in het exploitatieplan een fasering op (artikel 6.13, lid 1 onder c, sub 5 Wro). Een omgevingsvergunning voor bouwen moet immers getoetst worden aan een exploitatieplan en dus aan die fasering (artikel 2.10, lid 1 onderdeel c Wabo). Bouwplannen kunnen daarom niet eerder worden gerealiseerd dan in het exploitatieplan is bepaald.

• Of je voor een fasering kiest in een bestemmingsplan, is aan jou (formeel natuurlijk de raad). Beleidsvrijheid dus. Hou er wel rekening mee dat je de gemeente niet teveel ‘voorrang’ geeft op andere partijen (ABRvS 2 maart 2011, BR 2011, 6/91).

• Ook heb je de vrijheid om fasering in de regels van het bestemmingsplan op te nemen. Als je wil, kun je deze fasering in een uitwerkingsbevoegdheid (artikel 3.6 Wro) opnemen.

• Maar ook de beleidsvrijheid om al dan niet fasering in het bestemmingsplan te regelen is niet onbeperkt. De eis van een goede ruimtelijke ordening speelt hier immers ook nog een hoofdrol. Bij grote en langdurige leegstand van gebouwen kan een fasering in het bestemmingsplan dan toch noodzakelijk zijn (ABRvS 9 juni 2010, Kluwer Omgevingsrecht 2010, 324). Toegegeven, dat zijn de uitzonderingen.

• Motiveer in je exploitatieplan niet alleen waarom je kiest voor een fasering, maar ook waarom je kiest voor deze fasering (ABRvS 9 februari 2011 BR 2011 6/87). Dat geldt natuurlijk ook wanneer je de fasering in een bestemmingsplan regelt.

• Dan nog een tip die je in deze tijd goed kunt gebruiken: met de huidige woningmarkt kun je er ook voor kiezen om ‘fasering’ in een wijzigingsbevoegdheid te regelen. Wanneer de markt er om vraagt, kun je gebruik maken van deze wijzigingsbevoegdheid. Dat het daarmee niet zeker is of woningbouw op deze locatie binnen de planperiode gerealiseerd zal worden, is inherent aan een wijzigingsbevoegdheid (ABRvS 10 augustus 2011, 200907374/1/R1 en 200907376/1/R1).

Bron: zie bovenstaande rechtsbronnen.

Frank HabrakenIk wil een bestemmingsplan gefaseerd laten uitvoeren. Hoe regel ik dat dan?