Nieuws

RvS vandaag: hoe bereken je de oppervlakte van een bedrijventerrein in het kader van de m.e.r.-beoordelingsplicht?

Je moet een m.e.r.-beoordeling maken wanneer je bestemmingsplan voorziet in de aanleg of uitbreiding van een bedrijventerrein en deze ontwikkeling gelijk of groter is dan 75 hectare.

Maar welke onderdelen van het bedrijventerrein moet je nu meetellen?
– Bekijk in ieder geval of er niet met een naastgelegen terrein een zodanige samenhang bestaat, dat deze als één voorgenomen activiteit wordt gezien.
– Een eventuele geluidzone rondom dat terrein hoef je niet mee te tellen. Deze geluidzone maakt geen onderdeel uit van het bedrijventerrein.
– Een bestaande weg kun je ook weglaten bij deze berekening.
– Uiteraard moet je wel de oppervlakte het bedrijventerrein zelf meetellen. Dat is logisch.
– Maar ook de oppervlakte van de beoogde groenvoorzieningen hoort bij deze optelsom.
– En wanneer binnen het plangebied een waterberging is gepland, dan moet je deze ook meetellen.

Wanneer je dit alles bij elkaar optelt en de drempelwaarde van 75 hectare (categorie D 11.3 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) wordt overschreden, dan zul je in ieder geval een m.e.r.-beoordeling moeten opstellen.

Bron: ABRvS 31 augustus 2011, 201002473/1/R3 en 201002492/1/R3

Frank HabrakenRvS vandaag: hoe bereken je de oppervlakte van een bedrijventerrein in het kader van de m.e.r.-beoordelingsplicht?